pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 9 grudnia 2005
  • wyświetleń: 4186

Regulamin lodowiska

Z lodowiska mogą korzystać wszyscy, ale pamiętajmy że obowiązuje pewien regulamin. Na przykład na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób, a dzieci do 13-go roku życia mogą korzystać z lodowiska jedynie w obecności pełnoletniego opiekuna.

ups / pless.pl

Regulamin korzystania z ogólnodostępnego, odkrytego lodowiska w Pszczynie

1. Lodowisko jest otwarte w okresie od listopada do marca, zgodnie z harmonogramem ustalonych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, zwanym dalej „zarządzającym”. Obiekt ma charakter ogólnodostępny.

2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

3. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego, zwany dalej „porządkowym”, ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.

4. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 13-go roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się korzystających oraz za ich bezpieczeństwo.

5. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

6. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego.

7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, szczególnie dla małych dzieci.

8. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów i porządkowych.

9. Za rzeczy pozostawione na lodowisku zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na lodowisku nie prowadzi się szatni ani depozytu.

10. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na płytę lodowiska zarządzający nie odpowiada.

11. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.

12. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
1) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania
2) jazdy z dziećmi na rękach
3) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami
4) wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami
5) rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami
6) siadania na bandach lodowiska
7) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.

13. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać porządkowemu.

14. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

15. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy zarządzającego – tel. 032/210-38-77 lub Policję – tel. 997.

16. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

17. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.