Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 29 kwietnia 2019
 • wyświetleń: 3441

Gmina Pszczyna zamierza przystąpić do programu "Stop Smog"

Gmina Pszczyna zamierza przystąpić do programu "Stop Smog". Deklaracje wstępne uczestnictwa w programie będą przyjmowane do 15 maja 2019 roku.

smog, powietrze, ekologia
Gmina Pszczyna zamierza przystąpić do programu "Stop Smog". · fot. pless.pl


"Stop Smog" to program przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Zanim jednak samorząd uzyska odpowiednią dotację, musi zagwarantować, że spełni narzucone warunki. Stąd konieczność zapoznania się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W tym celu opracowano deklarację wstępną uczestnictwa w projekcie.

Program "Stop Smog" jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmuje się Gmina.

Program "Stop Smog" różni się od podobnego programu o nazwie "Czyste Powietrze" tym, że jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych i będzie realizowany przez gminy. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki będą mogły mieć docieplony budynek, wymienione okna i instalacje grzewcze ponosząc do 10% kosztów inwestycji. 70% dofinansowania to środki przyznawane Gminie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Pozostałe 20% środków finansowych zapewnia Gmina.

W celu złożenia wniosku do MPiT Gmina musi opracować i uchwalić przez Radę Miejską Gminny Program Niskoemisyjny, regulamin oraz zapewnić w budżecie gminy środki na wykonanie inwestycji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwia zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem a Gminą, na okres realizacji projektu, który może wynosić maksymalnie trzy lata. Po zawarciu porozumienia Gmina, w drodze zamówienia publicznego wybiera wykonawcę inwestycji. Ustawa zakłada, że średni koszt inwestycji wyniesie 53 tys. zł brutto.

Warunki udziału w projekcie Stop Smog:

Gmina będzie zawierać umowy na z osobami, które spełnią określone poniżej warunki:
 • beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który faktycznie zamieszkuje w budynku, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemyjne,
 • do programu kwalifikują się beneficjenci, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180) /przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez ta osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby/

- nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym czyli 1.925,00 zł i
- 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym czyli 1.375,00zł. w okresie 3 miesięcy przed podpisaniem umowy z Gminą na udział w projekcie
 • posiadane przez osobę ubiegającą się o wsparcie środki własne i zasoby majątkowe, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu nie mogą przekraczać kwoty 424.000 zł,
 • beneficjent udostępnia swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim na czas realizacji inwestycji, zgodnie z warunkami umowy z Gminą,
 • beneficjent wyraża zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej.
 • okres trwałości projektu to 10 lat - gmina ma prawo kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy.
 • jeżeli w ciągu 10 lat właściciel dokona sprzedaż domu nastąpi zwrot kosztów przedsięwzięcia. Za każdy rok zwrot wynosi 10% wartości inwestycji. Po upływie 10 lat zbycie budynku nie będzie powodowało konieczności zwrotu kosztów inwestycji. Przekazanie domu w spadku nie powoduje konieczności zwrotu pieniędzy, które dostaną dom w spadku przed upływem 10 lat od zakończenia inwestycji przez gminę.


Zakres rzeczowy finansowany w ramach programu Stop Smog:

 • likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną,
 • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza, do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizacji systemu wentylacji polegającej na: izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
 • montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika,
 • instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.