pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 16 października 2018
 • wyświetleń: 6677

Liga Samorządowa Pierwsza do Rady Miejskiej i Powiatu

Artykuł sponsorowany:

Szanowni Wyborcy, przedstawiciele naszego ugrupowania od samego początku jego założenia (od 2002 roku), byli wybierani na radnych: najpierw gminnych, a następnie powiatowych, czynnie i skutecznie włączając się w funkcjonowanie samorządów.

KW Liga Samorządowa Pierwsza


- Tylko wspólnymi siłami, zaangażowaniem oraz skutecznym działaniem możemy rozwijać i umacniać naszą niezależność lokalną, tym samym przeciwstawiając się planom ograniczenia naszej suwerenności i samostanowienia. Żadna władza centralna nie zna tak dobrze potrzeb i oczekiwań mieszkańców jak samorządy lokalne, a tym samym nie jest w stanie ich w pełni zrealizować - powiedział Stanisław Mazurczyk, jeden z założycieli Ligi Samorządowej Pierwszej.

Zapraszamy do urn wyborczych 21 października 2018 roku. Za obdarzenie naszych kandydatów zaufaniem i oddane głosy serdecznie dziękujemy.

Kandydaci do Rady Miejskiej:Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Miasta - okręg nr 1

Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Miasta - okręg nr 2

Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Miasta - okręg nr 3

Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Miasta - okręg nr 4


Kandydaci do Rady Powiatu:Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Powiatu - okręg nr 1

Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Powiatu - okręg nr 2

Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Powiatu - okręg nr 3

Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Powiatu - okręg nr 4

Kandydaci Ligi Samorządowej Pierwszej do Rady Powiatu - okręg nr 5


PROGRAM WYBORCZY LIGI SAMORZĄDOWEJ PIERWSZEJ:

NIEZALEŻNY SAMORZĄDGmina PszczynaInfrastruktura drogowa
 • zwiększenie nakładów finansowych w celu dokończenia rozpoczętych inwestycji drogowych
 • stworzenie i konsekwentne przestrzeganie realizacji wieloletniego planu budowy i modernizacji dróg i chodników
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego tam gdzie go brakuje


Oświata:
 • przystosowanie szkół do nowych warunków (rozbudowa istniejących oraz budowa nowych) w celu zapewnienia dzieciom zmianowości na poziomie "1" (obecnie w większości szkół wynosi ona ponad "2")
 • budowa zaplecza sportowego w szkołach (boiska, bieżni) w celu realizacji programu nauczania w-fu
 • w związku z przeniesieniem tzw. "0" ze szkół do przedszkoli istnieje pilna budowa nowych przedszkoli, przede wszystkim w Wiśle Wielkiej, Czarkowie i Studzienicach
 • zlikwidowanie odpłatności za dzienny pobyt dzieci w przedszkolach
 • budowa żłobka


Sport:
 • zdecydowane zwiększenie środków na zespoły młodzieżowe w ramach działających w naszej gminie klubów sportowych
 • stworzenie systemu pomocy, wyróżniania i nagradzania działaczy sportowych


Mieszkalnictwo i biznes
 • przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowa mieszkań komunalnych (socjalnych)
 • uproszczenie procedury oraz pomoc w wydawaniu zezwoleń na budowę mieszkań
 • wyjście naprzeciw inwestorom i przygotowanie terenów inwestycyjnych - zachęcanie inwestorów poprzez oddanie terenów uzbrojonych w całą strukturę techniczną (drogi, zasilanie energetyczne itp.), dzięki czemu powstaną nowe stanowiska pracy


Transport publiczny:
 • partycypowanie przez gminy w kosztach związanych z transportem wewnątrz gminy oraz w ramach powiatu, pozwalające na zwiększenie ilości kursów
 • współfinansowanie budowy Centrum Przesiadkowego w Pszczynie


Ochrona Środowiska:
 • stworzenie systemu podnoszenia tzw. "świadomości ekologicznej" mieszkańców, uruchomienie edukacji ekologicznej począwszy od szkoły podstawowej
 • kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna
 • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
 • pomoc lub wręcz przejęcie inicjatywy utworzenia spółek wodnych, szczególnie potrzebnych dla sołectw naszej gminy


Powiat pszczyńskiPolityka społeczna:
 • wsparcie działań zmierzających do uzyskania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie poradni specjalistycznych w Szpitalu Powiatowym
 • Pozyskanie kontraktu dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w szpitalu dla schorowanych, starszych Mieszkańców powiatu
 • Utworzenie oddziału pediatrycznego
 • Kontynuacja remontu oraz zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego (współdziałanie w tym zakresie z gminami)
 • Promowanie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego, systematyczne podwyższanie świadczeń fakultatywnych
 • Uruchomienie w pełnym zakresie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności
 • Usuwanie barier architektonicznych i funkcjonalnych o obiektach powiatowych


Inwestycje:
 • Konsekwentna realizacja programu przebudowy dróg w kolejności:
 • Ul. Pawia w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce, ul. Rodzinna w Kobiórze, ul. Szkolna w Porębie, ul. Miodowa we Frydku, ul. Pszczyńska w Woli, ul. Wodzisławska w Pawłowicach, ul. Św. Jana Pawła II w Studzienicach, ul. Studzienicka i ul. Dworcowa w Piasku, ul. Złote Łany w Jankowicach
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym 40 km ścieżki dookoła Jeziora Goczałkowickiego
 • Prowadzone będą dalsze rozmowy z PKP, GDDKiA, ZDW w sprawie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania DK-1 z ul. Bieruńską w Pszczynie. Inwestycja konieczna po uruchomieniu tzw. szybkiej kolei i zamknięciu wielu przejazdów na odcinku Piasek-Pszczyna


Edukacja:
 • Dostosowanie budynków szkolnych do przyjęcia podwójnego rocznika we wrześniu 2019 roku
 • Rozbudowa boisk i generalny remont basenu przy PZS nr 2 (szkoła rolnicza)
 • Utrzymanie i rozwój Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli


Transport publiczny:
 • Dokończenie budowy Centrum Przesiadkowego w Pszczynie pozwoli usprawnić komunikację publiczną (współdziałanie w tym zakresie z gminami)


Przyjazny urząd:
 • Przedłużenie pracy urzędu starostwa do godz. 17.00 w kolejny dzień tygodnia
 • Rozwój elektronicznej formy kontaktu Mieszkańców z urzędem - e-urząd
 • Dostosowanie obiektów starostwa do potrzeb osób niepełnosprawnych


Naszym nadrzędnym zadaniem będzie wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do wzmocnienia pozycji samorządu terytorialnego, a przede wszystkim do wzmocnienia dochodów własnych gmin i powiatów oraz zwiększenia ich uprawnień decyzyjnych.

Zamierzamy przeciwdziałać widocznej tendencji centralizacji i odgórnego sterowania lokalnym samorządem.

To Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby i najefektywniej gospodarują "swoimi" pieniędzmi.

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej,
Polska - regionalna nie zcentralizowana