pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 1 października 2018
  • wyświetleń: 14531

[ZDJĘCIA] Kampanię zainaugurowała Liga Samorządowa Pierwsza

W poniedziałek, 1 października komitet Liga Samorządowa Pierwsza zainaugurował kampanię wyborczą. Podczas spotkania przedstawieni zostali kandydaci na radnych miejskich i powiatowych (w tym drugim przypadku wspólnie z PPS), a także program wyborczy.

Spotkanie przedwyborcze KW Liga Samorządowa Pierwsza - 01.10.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Przedwyborcze spotkanie inaugurujące kampanię wyborczą Ligi Samorządowej pierwszej otworzyli Ryszard Ziobro, a także Stanisław Mazurczyk. Już na wstępie mogliśmy usłyszeć, że najważniejszym celem komitetu jest niezależny samorząd terytorialny.

- Niezależny samorząd jest najwyższą formą demokracji bezpośredniej. W okresie przemian społeczno-politycznych po 1989 roku odbudowa samorządu terytorialnego była jednym z najważniejszych zadań ustrojowych. W 1990 roku przywrócono samorząd gminny, a w 1998 roku — samorząd powiatowy. To mieszkańcy, poprzez swoich radnych decydują i nadal powinni decydować o kierunkach rozwoju swojej Małej Ojczyzny- miasta i powiatu - mówił Stanisław Mazurczyk. Dodał, że aktywność i zaangażowanie mieszkańców musi być skuteczną odpowiedzią "na próby podporządkowania samorządu centralnym strukturom dużych partii politycznych i zakusom uzależniania finansowania inwestycji lokalnych od zdolności samorządu do współpracy z ekipą aktualnie rządzącą".

Zapewnił, że radni Ligi Samorządowej Pierwszej będą zabiegać o przekazanie większych kompetencji samorządowi gminnemu, powiatowemu, a także o zwiększenie dotacji i subwencji z budżetu państwa, by lepiej realizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje i inne ustawowe zadania, chociażby w zakresie oświaty i służby zdrowia. - Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska. Śląsk — regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej. Polska — regionalna, nie scentralizowana - podkreślił, wyraźnie zaznaczając, że chce, aby decyzje dotyczące naszego regionu zapadały jak najbliżej mieszkańców.

Tu warto odnotować, że Liga Samorządowa Pierwsza do Rady Miejskiej w Pszczynie wystawia samodzielnie listy kandydatów, natomiast do Rady Powiatu Pszczyńskiego kandydaci wywodzą się ze środowiska Ligi Samorządowej Ziemi Pszczyńskiej oraz Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego, ugrupowań - co podkreślano bardzo mocno i często na spotkaniu - które od kilkunastu lat skutecznie reprezentują mieszkańców we władzach samorządowych.

Spotkanie przedwyborcze KW Liga Samorządowa Pierwsza - 01.10.2018
Stanisław Mazurczyk przedstawił program KW Liga Samorządowa Pierwsza dla gminy Pszczyna. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Następnie Stanisław Mazurczyk przedstawił założenia programowe dla gminy, akcentując, że są one wynikiem spotkań z mieszkańcami. W pierwszej kolejności poinformował o konieczności zwiększenia nakładów finansowych w celu dokończenia rozpoczętych inwestycji drogowych, a także stworzenie i konsekwentne przestrzeganie realizacji wieloletniego planu budowy i modernizacji dróg i chodników. Dodał, że niezwykle istotnym punktem programu jest także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego.

W zakresie oświaty Liga Samorządowa Pierwsza planuje przystosowanie szkół do nowych warunków (poprzez rozbudowę istniejących oraz budowę nowych) w celu zapewnienia dzieciom zmianowości na poziomie "1" (obecnie w większości szkół wynosi ona ponad "2"). Zadaniem radnych LSP będzie też wsparcie przedsięwzięć z zakresu budowy zaplecza sportowego w szkołach. Za cel obecni i przyszli samorządowcy wyznaczają sobie także likwidację odpłatności za dzienny pobyt dzieci w przedszkolach i budowę żłobka. Co się tyczy wspomnianego sportu, Liga planuje zwiększyć środki na zespoły młodzieżowe, które działają w ramach klubów sportowych w gminie. W ślad za tym ma powstać system pomocy, wyróżniania i nagradzania działaczy.

Kandydaci Ligi zwracają również uwagę na temat mieszkalnictwa i biznesu, a co za tym idzie przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowę mieszkań komunalnych (socjalnych). Stawiają również na uproszczenie procedur oraz pomoc w wydawaniu zezwoleń na budowę mieszkań. Wyjście naprzeciw inwestorom ma być również przygotowanie terenów inwestycyjnych i zachęcanie inwestorów poprzez oddanie terenów uzbrojonych w całą strukturę techniczną (drogi, zasilanie energetyczne itp.), co ma skutkować powstaniem nowych stanowisk pracy w gminie.

Stanisław Mazurczyk zapowiedział w imieniu Ligi Samorządowej Pierwszej, że gminy powinny partycypować w kosztach związanych z transportem wewnątrz gminy oraz w ramach powiatu, pozwalając na zwiększenie ilości kursów. Dodał, ze w zakresie ochrony środowiska niezbędne jest stworzenie systemu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców i uruchomienie edukacji ekologicznej począwszy od szkoły podstawowej. Konieczna jest także kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, a ważnym elementem programu LSP jest dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Przy opisywaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej zachęcał do utworzenia spółek wodnych, szczególnie potrzebnych na terenie sołectw.

Spotkanie przedwyborcze KW Liga Samorządowa Pierwsza - 01.10.2018
Krystian Szostak nakreślił główne zadania powiatu pszczyńskiego na kolejną kadencję. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Plan Ligi dla powiatu pszczyńskiego przedstawił Krystian Szostak. Wicestarosta podzielił go na kilka punktów. Pierwszym z nich jest polityka społeczna. Nawiązując do obecnej sytuacji zapowiedział wsparcie działań zmierzających do uzyskania kontraktu z NFZ w zakresie poradni specjalistycznych w szpitalu, a także dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Dodał, ze niezbędne jest utworzenie oddziału pediatrycznego i przeprowadzenie kolejnych prac remontowych i zakupu nowego sprzętu dla największej w naszym mieście placówki. Przyznał, ze powiat przeprowadził już w tej sprawie rozmowy z władzami gmin i realne jest współdziałanie i współfinansowanie w tej materii.

Krystian Szostak powiedział, ze Liga Samorządowa Pierwsza zamierza w kolejnej kadencji promować i wspierać rodzicielstwo zastępcze i systematycznie podwyższać świadczenia fakultatywne. Ważnym elementem programu jest też uruchomienie w Pszczynie w pełnym zakresie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i równoczesne usuwanie barier architektonicznych.

W zakresie inwestycji wicestarosta, a jednocześnie kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego, zapowiedział dalszą realizację przebudowy dróg. Wymienił również ich kolejność: Pawia w Wiśle Małej i Jedności w Studzionce, Rodzinna w Kobiórze, Szkolna w Porębie, Miodowa we Frydku, Pszczyńska w Woli, Wodzisławska w Pawłowicach, św. Jana Pawła II w Studzienicach, Studzienicka i Dworcowa w Piasku, Złote Łany w Jankowicach, Miodowej we Frydku. Dodał, że realizacja wszystkich będzie bardzo trudna, ale jest możliwa. Równocześnie planuje rozbudowę ścieżek rowerowych (w tym wokół Jeziora Goczałkowickiego). Jednym z punktów programu są też dalsze rozmowy z PKP, GDDKiA i ZDW ws. bezkolizyjnego skrzyżowania DK-1 z ulicą Bieruńską.

W części poświęconej edukacji Krystian Szostak zapowiedział dostosowanie budynków szkolnych do przyjęcia podwójnego rocznika we wrześniu 2019 roku, budowę boisk i generalny remont basenu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2. Planuje także utrzymanie i rozwój ZSZiO w Woli. W zakresie transportu publicznego zapowiedział dokończenie budowy Centrum Przesiadkowego, co pozwoli na usprawnienie komunikacji publicznej.

Dodał też, że istotnym elementem programu Ligi Samorządowej Pierwszej jest przyjazny urząd, a co za tym idzie: wydłużenie pracy starostwa do godziny 17.00 w kolejny dzień tygodnia, rozwój elektronicznej formy kontaktu mieszkańców z urzędem oraz dostosowanie obiektów starostwa do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Spotkanie przedwyborcze KW Liga Samorządowa Pierwsza - 01.10.2018
Kandydaci do Rady Miejskiej w Pszczynie · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Kandydaci do Rady Miejskiej w Pszczynie:

Okręg 1 (osiedla: Stare Miasto, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śl., Kępa, Stara Wieś)
1. Edward Kania
2. Dariusz Fuchs
3. Jadwiga Hołownia
4. Joanna Kania
5. Andrzej Wicher
6. Krzysztof Winiarczuk
7. Ewa Spyrczak
8. Paweł Wrzeszcz

Okręg nr 2 (os. Śródmieście, Siedlice, Kolonia Jasna, Piastów)
1. Ewa Czembor
2. Justyna Waliczek
3. Arkadiusz Wiśniowski
4. Artur Mamok
5. Miłosz Klemens

Okręg nr 3 (Czarków, Piasek, Jankowice, Studzienice, Ćwiklice, Rudołtowice)
1. Renata Sosna
2. Barbara Psik
3. Jacek Kubis
4. Jolanta Spek
5. Katarzyna Lazarek
6. Marek Wojtala
7. Jarosław Zawisza

Okręg nr 4 (Poręba, Brzeźce, Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała, Studzionka)
1. Łukasz Tetla
2. Janusz Magiera
3. Monika Pękała
4. Magdalena Nowok
5. Elżbieta Nowrotek
6. Daniel Kolarz
7. Jan Nowrotek


Spotkanie przedwyborcze KW Liga Samorządowa Pierwsza - 01.10.2018
Kandydaci do Rady Powiatu Pszczyńskiego · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Kandydaci do Rady Powiatu Pszczyńskiego:

Okręg nr 1 (Suszec, Goczałkowice, Kobiór)
1. Stefan Ryt
2. Franciszek Wróbel
3. Aleksandra Kocima
4. Katarzyna Goździk
5. Małgorzata Cieślar
6. Grzegorz Zbijowski
7. Roman Bąk

Okręg nr 2 (Miedźna)
1. Roman Pająk
2. Jadwiga Granatyr
3. Jerzy Domżoł
4. Krystyna Przewoźnik
5. Anna Noga

Okręg nr 3 (Pszczyna - miasto)
1. Krystian Szostak
2. Anna Kuś
3. Joanna Wrzeszcz
4. Magdalena Klaja-Krawczyk
5. Artur Krzyżaniak
6. Olga Baksik
7. Ryszard Ziobro

Okręg nr 4 (Pszczyna - sołectwa)
1. Gabriela Januszewska
2. Zdzisław Grygier
3. Waldemar Lipus
4. Joanna Skrzypczyk
5. Stanisław Mazurczyk
6. Halina Kubis
7. Dariusz Grajcarek
8. Tadeusz Żyła

Okręg nr 5 (Pawłowice)
1. Zdzisław Goik
2. Krzysztof Szymura
3. Ewa Barciok
4. Grażyna Nabagło
5. Ewa Polok
6. Piotr Cimała

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.