pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 23 kwietnia 2018
  • 24 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 6638

Zebranie w Porębie: pytania o ul. Szkolną i centrum nurkowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

We wtorek, 17 kwietnia odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawcze w bieżącym roku. Mieszkańcy Poręby mieli możliwość zapoznania się ze zrealizowanymi inwestycjami oraz z planami na przyszłość. Spotkanie stanowiło również okazję do zadawania pytań włodarzom gminy oraz policji i komendantowi straży miejskiej.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Zanim osiągnięto kworum głos zabrała Izabela Handwerker. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii opowiedziała zebranym o zagrożeniach płynących z chorób wśród zwierząt hodowlanych: afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz włośnicy. Lekarz zapowiedziała, że na terenie gminy prowadzone są kontrole, podczas których sprawdzana jest higiena w gospodarstwie i jego zabezpieczenie, a także przeprowadzana jest identyfikacja i rejestracja świń. Zaznaczyła, że w wyniku wykonanych dotychczas wywiadów, postanowiono prowadzić bardziej restrykcyjne kontrole.

Następnie kierownik KRUS, Mirosława Wojciech przedstawiła aktualną sytuację dotyczącą emerytur dla rolników i zmian, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia. Zebranym opowiedziała kiedy pracujący na roli będą mieli wypłacane świadczenia z KRUS, a kiedy z ZUS oraz co dzieje się z emeryturą w momencie ewentualnej śmierci świadczeniobiorcy.

O godzinie 17.15 sołtys rozpoczęła zebranie, przywitała mieszkańców oraz obecnych gości. Następnie dzielnicowy - asp. sztab. Wojciech Szymura wspólnie z st.sierż. Szymonem Czyszem informowali jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz aplikacji Moja Komenda. Zachęcał również mieszkańców do kontaktu i przekazywania informacji o tym, że dzieje się coś złego.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


W dalszej kolejności sołtys Gabriela Januszewska przedstawiła sprawozdanie za rok 2017. Rada sołecka w minionym roku na bieżąco kontaktowała się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w sprawie bieżących potrzeb w zakresie remontu dróg oraz oświetlenia ulic. Interweniowano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pszczynie w sprawie utrzymania drogi powiatowej - ul. Szkolna oraz chodnika przy ul. Wodzisławskiej. Ze środków przekazanych do PCKul uczestniczono w organizacji "Majówki" dla mieszkańców, Dniu Dziecka, Mikołaja, warsztatów bożonarodzeniowych dla mieszkańców oraz spotkania opłatkowego dla seniorów sołectwa. Ponadto w minionym roku wymieniono oświetlenie w lampach ulicznych na ledowe oraz wybudowano i otwarto przedszkole.

Środki finansowe na 2017 rok w wysokości 10.340 zł zostały wykorzystane w 98,4%. Kwotę 6500 zł przekazano do PCKul. Za kwotę 54,93 zł zakupiono materiały biurowe, 440 zł przeznaczono na warsztaty muzyczne, 1200 zł przekazano na warsztaty bożonarodzeniowe dla mieszkańców. Za 780 zł zorganizowano spektakle dla dzieci, a za 1200,30 zł - warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci.

- Pragnę podziękować Radzie Sołeckiej za pomoc i zaangażowanie oraz mieszkańcom za podpowiedzi oraz wszelkie sugestie. Dziękuję panu burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi oraz jego zastępcom za wszelką pomoc z ich strony - mówiła Gabriela Januszewska.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Sołtys zapoznała też mieszkańców z planowanym podziałem środków finansowych w 2018 roku. Planowana kwota do dyspozycji sołectwa wynosi 10.360 zł, z czego 200 zł ma zostać przeznaczone na zakup materiałów biurowych, a 10.160 zł na warsztaty szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa, a także do realizacji przez PCKul (spotkanie seniorów, organizacja Dnia Dziecka, Mikołaj, dożynki).

Uczestnicy zebrania mieli jednak wątpliwości co do tego preliminarza. Trzy osoby zaproponowały inne rozdysponowanie środków. Pierwszy wniosek przewidywał przeznaczenie części kwoty na nasadzenie drzew wzdłuż dróg na terenie sołectwa. Nie spotkał się jednak z przychylnością mieszkańców. Kolejna propozycja zakładała przekazanie części pieniędzy do dyspozycji szkoły, w celu poprawy jej wyposażenia oraz terenu wokół. W tym przypadku zdania były podzielone, jednak wniosek również nie został przyjęty. Ostatnia sugestia dotyczyła przeznaczenia środków na rzecz remontu szpitala. W tej kwestii jednak sołtys odpowiedziała, że sołectwo nie może tego zrobić, ponieważ utrzymanie szpitala nie jest zadaniem gminy. Ostatecznie większością głosów przyjęty został preliminarz zaproponowany przez radę sołecką.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja burmistrza. Dariusz Skrobol zaprezentował mieszkańcom wykonane remonty dróg oraz rynku i parku. Mówił także o utrzymaniu mieszkań komunalnych oraz obciążeniach, z jakimi gmina zmaga się z tego tytułu. Wspomniał również o przeprowadzonej wymianie lamp w gminie Pszczyna oraz oszczędnościach z tego wynikających. Burmistrz przedstawił także ilość środków przeznaczaną na oświatę, sport oraz kulturę. Przy tej okazji mówił m.in. o nowym przedszkolu w Porębie. Ponadto Dariusz Skrobol zaprezentował inwestycje zaplanowane w najbliższych latach. Należą do nich: Wodny Plac Zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie, budowa centrum przesiadkowego oraz Osiedla Luiza.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Z kolei Grzegorz Wanot udzielał informacji na temat spółek wodnych. - Zachęcamy do tego, żeby spółki wodne w poszczególnych miejscowościach powstawały. Żeby stworzyć spółkę wodną potrzebne są trzy osoby. A co to daje? Przede wszystkim to, że my jako gmina też jesteśmy członkiem takiej spółki wodnej. Będziemy mogli przeznaczyć dosyć duże środki na rowy. W tej chwili remontujemy rowy tam, gdzie mamy własność. Jeżeli powstałaby spółka wodna mamy nie tylko możliwość finansowania, ale również wykonania rowów na prywatnych odcinkach - tłumaczył.

Wiceburmistrz poinformował również mieszkańców o planowanej budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wodzisławskiej. Wspomniał także o realizowanym przez gminę Programie Ograniczania Niskiej Emisji. W tym temacie najważniejszy był program wymiany kotłów oraz liczba czujników zamontowanych na terenie gminy.

Podobnie jak podczas wcześniejszych zebrań komendant straży miejskiej przedstawił działania podejmowane w ramach walki ze smogiem. Wskazał m.in. na profilaktykę - czyli spotkania informacyjne z dziećmi i dorosłymi. Mówił również o Eko-Patrolach i wynikach kontroli przez nie prowadzonych. Artur Krzyżaniak podkreślał, że walka ze smogiem to proces wieloletni, który jest naszym wspólnym obowiązkiem. Komendant zwrócił także uwagę na problem wałęsających się psów i zaapelował o numerowanie posesji. Ponadto rozdał mieszkańcom koperty życia i zachęcał do ich wypełnienia oraz naklejenia informacji na lodówkę.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Następnie rozpoczęła się dyskusja w ramach wolnych głosów i wniosków. Jeden z mieszkańców zauważył, że w Polsce nie ma edukacji jak należy dbać o środowisko i pochwalił działania dyrekcji szkoły w Porębie zmierzające do uświadamiania dzieci ws. ekologii. Sygnalizował też, że na Łąckiej Grobli oraz między Brzeźcami a Wisłą Wielką systematycznie składowane są śmieci. - Nie działa ani prewencja ani karanie - mówił.

Przy okazji pytał strażnika miejskiego o to, czy kontrolowane było jedno z przedsiębiorstw działających na terenie Poręby, a z kominów którego unosi się czarny dym. W odpowiedzi Artur Krzyżaniak poinformował, że w tym roku kontrole były prowadzone dwukrotnie: 26 stycznia i 23 lutego. W ich wyniku stwierdzono, że przedsiębiorca pali paliwem dopuszczonym do obrotu tj. węglem i drzewem.

Ten sam mieszkaniec wnioskował także, aby w budżecie gminy zabezpieczono pieniądze na refundację kosztów leczenia chorób płuc związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Przytoczył przykład gminy Pawłowice, która zainwestowała w inhalatorium, by poprawić zdrowie mieszkańców.

- Nie ma możliwości zabezpieczenia środków na refundowanie kosztów leczenia chorób płuc, bo to są zadania rządowe. Po raz kolejny podkreślam - na poziomie gminy nie jesteśmy w stanie rozwiązać sprawy smogu. Pracujemy przy komisji wspólnej rządu i samorządu po to, aby pojawiły się rozwiązania globalne. Dopóki nie będzie globalnych rozwiązań na poziomie ministerstw, my możemy robić tylko takie programy, na jakie pozwalają nam finanse i na co możemy otrzymać dofinansowanie - odpowiedział burmistrz. - W Pawłowicach jest inhalatorium, u nas będzie fontanna solankowa. To jest też dobre miejsce do tego, żeby siąść, odpocząć i pooddychać świeżym, zinhalowanym powietrzem - dodał.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Uczestnik zebrania wnioskował również o zainteresowanie się ulicą Barbórki - Jest to ulica wyjątkowa. Ma 3 metry szerokości. Są tam wykonane mijanki, które nie są remontowane. Pobocza były zrobione tylko do lasu - dlaczego dalej nie? - pytał. Podkreślał też, że wiosną na ulicy Barbórki jest problem z wodami gruntowymi.

W kwestii dróg wypowiedział się też Mariusz Farat, pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Poinformował on mieszkańców, że PZD złożyło trzy wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Jednym z tych wniosków była ul. Szkolna w Porębie, drugi wniosek to ul. Rodzinna w Kobiórze, a trzeci dotyczył drogi w Studzienicach.

- Priorytetem była ulica Szkolna, bo jest w najgorszym stanie technicznym jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Na chwilę obecną czekamy na wyniki - lista rankingowa powinna się pojawić 30 maja 2018, wtedy będziemy wiedzieć czy ta droga znajdzie się w liście na dofinansowanie. Wartość tej inwestycji wynosi 8,3 mln zł - wartość dofinansowania to 60%, czyli 4,98 mln zł, a wkład własny - 3,3 mln zł. Jeżeli się okaże, że wniosek przejdzie to nic tylko się cieszyć - mamy na jego realizację dwa lata - informował Mariusz Farat. - Jeżeli ta droga nie znajdzie się na liście rankingowej to będziemy startować w kolejnych dofinansowaniach. Mamy zezwolenie, żeby tę drogę przebudować. Zleciliśmy już projektantowi dostosowanie projektu do wytycznych z narodowego funduszu przebudowy dróg lokalnych, które co roku w okolicach września się składa. Alternatywa jest taka, żeby przeprojektować tę drogę do końca sierpnia i wystartować w tym narodowym programie - mówił.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Mieszkaniec przedstawił również swoje zdanie, że Poręba jest gorzej traktowana od miasta, a także pozostałych sołectw na terenie gminy Pszczyna. - Mam wrażenie, że wracamy do czasów przeszłych - dużo się robi w Pszczynie, najdroższy materiał, wszystko na wysoki połysk, a na obrzeżach tego miasta jesteśmy jak w ruinie - ulice są fatalne. Drogie remonty w centrum Pszczyny, a ci którzy mieszkają na obrzeżach, mogą sobie chodzić w gumiakach. Powinna być proporcja w wydatkach. Wszyscy mieszkańcy tworzący wspólnotę samorządową w takim samym stopniu biorą udział w tworzeniu tego budżetu, więc ten budżet powinien być w miarę sprawiedliwie wykonywany. My jako sołectwo Poręba mieliśmy od lat najniższe inwestycje ze wszystkich sołectw. Chciałbym żebyście Państwo powiedzieli czy Poręba będzie traktowana na równi z innymi sołectwami czy nadal tak po macoszemu? - pytał mieszkaniec.

Kolejny uczestnik zebrania pytał, kiedy w Porębie powstanie sala gimnastyczna oraz kiedy zostanie ocieplona szkoła. - Wniosek o pieniądze na salę w Porębie jest złożony w ministerstwie sportu. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli się nie uda to będziemy się starać z kolejnych budżetów gminy to zadanie złożyć, żeby było zrealizowane - odpowiedział burmistrz. - Przedszkole zrobiliśmy, wykupiliśmy grunt pod drogę, kolejnym etapem jest przygotowanie całej infrastruktury obok łącznie z parkingiem - dodał burmistrz.

Następnie mieszkaniec chciał wiedzieć jak ma się rzecz centrum nurkowego w Pszczynie. - Droga, która jest budowana przy przepompowni, jest drogą technologiczną do przepompowni. Tam jest cała inwestycja PiK-u związana z dostarczeniem wody dla kilku osiedli. Przy okazji inwestycji okazało się, że musimy rozebrać dwa potężne zbiorniki, które są głębokości 6 m i szerokości 16 m. Rozbiórka, zgodnie z kosztorysem, miała kosztować 700 tys. zł, jednakże stwierdziliśmy, że je zaadaptujemy do celów sportowych i takie prace projektowe na dzień dzisiejszy tam trwają. Koszt całej inwestycji - nie centrum nurkowego, ponieważ mówimy o inwestycji dostosowania stacji przepompowni wody razem ze stacją, którą obsługuje PiK - to kwota ok. 3 mln zł i ona nie ma nic wspólnego z rozbiórką i zaadaptowaniem tych zbiorników, gdzie będzie to kwota prawdopodobnie nieprzekraczająca 200 tys. zł - odpowiedział Dariusz Skrobol.

Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w Porębie - 17.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Jedna z mieszkanek pytała o siłownię, która miała powstać w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. - Tam mamy dwa etapy zaplecza na boisku - jedno to siłownia zewnętrzna i zaplecze kontenerowe - socjalne i oświetlenie. Ogłosiliśmy kolejny przetarg, niestety tak to w zeszłym roku wyglądało, że w przetargach cena wychodziła drożej niż ta w kosztorysie, dokładaliśmy pieniędzy na sesji, ogłaszaliśmy konkretny przetarg i cena znowu szła do góry. W tym roku ogłaszamy go na nowo - mówił Grzegorz Wanot.

Na zakończenie Gabriela Januszewska poinformowała mieszkańców, że w tym roku w ich sołectwie zorganizowane zostaną dożynki gminne. - Bardzo proszę wszystkich o to, żeby zaangażowali się w organizację tych dożynek - prosiła sołtys.

Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.