Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 23 listopada 2017
  • wyświetleń: 4257

Podatki od nieruchomości i gruntów w gminie Pszczyna prawie bez zmian

Podczas czwartkowej sesji radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości podatków od nieruchomości na rok 2018. Większość z nich pozostaje bez zmian. Więcej zapłacą tylko mieszkańcy posiadający grunty pod wodami powierzchniowymi oraz te, które są objęte obszarem rewitalizacji.

Artur Krawczyk, Skarbnik Pszczyny
Artur Krawczyk, Skarbnik Pszczyny przytoczył projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatków od nieruchomości na rok 2018 · fot. BM / pless.pl


Stawki podatków od nieruchomości na rok 2018:

  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,75 zł (w 2017 roku - 0,75 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,50 zł (w 2017 roku - 21,50 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł (w 2016 roku - 10,59 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł (w 2017 roku - 4,61 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł (w 2017 roku - 4,00 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 6,40 zł (w 2017 roku - 6,40 zł),
  • od budowli - od ich wartości - 2% (w 2017 roku - 2%),
  • od gruntów:

- od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł (w 2017 roku - 0,80 zł),
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,63 zł (w 2017 roku - 4,54 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 0,10 zł (w 2017 roku - 0,10 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł (w 2017 roku - 0,33 zł).
- od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł (w 2017 roku - 2,98 zł).


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.