Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 21 czerwca 2017
  • 22 czerwca 2017
  • wyświetleń: 11365

Radny Kopiec przepytuje burmistrza w temacie basenów nurkowych

Budowa basenów nurkowych, prowadzona równolegle z przebudową przepompowni przy ulicy Dobrawy w Pszczynie budzi od wielu miesięcy mnóstwo kontrowersji wśród mieszkańców. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej po raz pierwszy temat został również w poruszony przez samorządowców. Pytania dotyczące Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, zadań tej spółki oraz kosztorysu inwestycyjnego zadał burmistrzowi Henryk Kopiec.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 27.04.2017
Radny Henryk Kopiec zadał burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi pytania dotyczące między innymi basenów nurkowych. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Henryk Kopiec zadał burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi dziewięć pytań i złożył pismo, oczekując odpowiedzi na zagadnienia dotyczące budowy drogi dojazdowej oraz przebudowy budynku przepompowni przy ul. Dobrawy w Pszczynie wraz z adaptacją zbiorników na centrum nurkowe przez spółkę prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej, ze 100% udziałem gminy Pszczyna.

Odpowiedzi zostały przygotowane przez burmistrza 9 czerwca, a do Biura Rady Miejskiej wpłynęły 11 dni później.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 27.04.2017
Burmistrz Dariusz Skrobol · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Poniżej przedstawiamy listę pytań zadanych przez Henryka Kopca (czcionka pogrubiona) oraz odpowiedzi udzielonych przez Dariusza Skrobola.

Henryk Kopiec: Jakie są podstawowe zadania spółki - PIK-u?

Dariusz Skrobol: Spółka działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000109135, w Dziale III, Rubryka 1 "Przedmiot działalności" zostały wymienione poszczególne obszary, które stanowią przedmiot działalności PIK Pszczyna Sp. z o.o. Na potrzeby niniejszej odpowiedzi na interpelację, należy podkreślić, że zgodnie z działem PKD 42.91.Z całość inwestycji objętej interpelacją zawiera się we wskazanym dziale, który należy do głównych przedmiotów działalności prowadzonej przez PIK Sp. z o.o. i obejmuje m.in. remonty i budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak również specjalistyczne roboty budowlane stanowiące część realizacji budowy.

Henryk Kopiec: Kto podjął decyzję o adaptacji zbiorników wodnych zlokalizowanych przy budynku pompowni przy ul. Dobrawy w Pszczynie na cele utworzenia Centrum Nurkowego? W sprawozdaniu spółki zawarta jest informacja o rozbiórce zbiorników.

Dariusz Skrobol: Decyzja o adaptacji zbiorników wodnych zapadła po wstępnej wycenie kosztów ich rozbiórki. Przedstawiona kalkulacja opiewała na kwotę blisko 700.000 złotych. Po przeanalizowaniu kosztów Zarząd podjął decyzję o zaniechaniu rozbiórki, w zamian podjęto decyzję o adaptacji przedmiotowych zbiorników na inny cel. Nowe przeznaczenie zbiorników (Centrum Nurkowe) jest konsekwencją posiadania przez zbiorniki już istniejące nietypowych parametrów technicznych. Te parametry jednakże idealnie odpowiadają potrzebom instruktorów nurkowania, wobec czego wybrana inwestycja została wybrana jako korzystna z ekonomicznego punktu widzenia.

Przebudowa przepompowni i budowa basenów nurkowych w Pszczynie - 2017.04.26 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Henryk Kopiec: Na jakiej podstawie informowano media oraz mieszkańców że adaptacja zbiorników będzie tańsza od rozbiórki? (przyp. Kwota o jakiej byli informowani przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy gminy Pszczyna były szacowana na ok 70.000,00 zł)

Dariusz Skrobol: Wartość 690.000 złotych uzyskano w wyniku odpowiedzi na pierwsze zapytanie ofertowe dotyczące wyburzenia. Kwota wydawała się na tyle duża, że zrezygnowano z koncepcji wyburzenia na rzecz adaptacji. Wstępna analiza kosztów związanych z adaptacją opiewała na kwotę ok. 50.000 złotych.

Henryk Kopiec: Na jaką kwotę opiewa kosztorys inwestycyjny dot. realizacji adaptacji zbiorników na centrum nurkowe? Jakie koszty poniesiono do tej pory, oraz jakie koszty należy jeszcze ponieść?

Dariusz Skrobol: W zakres robót wykonywanych głównie przy wykorzystaniu własnych mocy przerobowych wchodzą: usunięcie betonowej pokrywy z jednego zbiornika, uszczelnienie zbiorników, zabezpieczenie zbiorników przed wejściem osób niepożądanych oraz orurowanie dna zbiorników. Wykonane prace pochłonęły kwotę ok. 35.000 zł. Do wykonania pozostały: łącznik pomiędzy zbiornikami umożliwiający nurkowanie kanałowe, kanały zamkniętego zbiornika, utwardzenie powierzchni na koronie zbiorników oraz ustawienie wiaty umożliwiające przebranie się i przygotowanie do nurkowania.Henryk Kopiec: Komu ta inwestycja (sportowo-rekreacyjna) będzie służyć?

Dariusz Skrobol: Tworzone Centrum Nurkowe posiada charakter obiektu specjalistycznego. Szkolić się I korzystać z niego będą zarówno amatorzy, jak i służby ratunkowe (np. Straż Pożarna). Obiekt otrzymał pozytywne rekomendacje ze strony instruktorów nurkowania. Przedmiotowy obiekt nie jest stricte obiektem rekreacyjnym. Przeznaczenie jego skierowane jest głównie na cele szkoleniowe. Oczywiście możliwe będzie korzystanie ze zbiornika również w celach rekreacyjnych, jednak będzie to możliwe dla osób znajdujących się pod kontrolą instruktorów posiadających wymagane uprawnienia. Ponadto podkreślić należy, te obiekt ten będzie służył również rozwojowi kultury fizycznej oraz zwiększeniu aktywności sportowej dla wszystkich zainteresowanych spełniających określone wymogi, w tym przede wszystkim mieszkańcom Gminy Pszczyna, gdyż dostęp do tego rodzaju obiektów jest utrudniony ze względu na ich niewielką ilość oraz znaczną odległość, wobec czego posiadanie tego rodzaju obiektu na terenie naszej Gminy będzie jego znacznym atutem. Zaakcentować należy, że budowa tego rodzaju inwestycji od podstaw wiązałaby się z niewspółmiernie wyższymi kosztami, czego udało się uniknąć dzięki posiadaniu istniejącej infrastruktury.

Henryk Kopiec: Jakie było stanowisko Rady Nadzorczej Spółki dot. adaptacji zbiorników na cele rekreacyjne?

Dariusz Skrobol: Rada Nadzorcza nie wydawała stanowiska w przedmiotowej sprawie, albowiem jest to inwestycja, która zgodnie z umową spółki nie stanowi inwestycji wymagającej zgody Rady Nadzorczej, ze względu na jej niską wartość.

Henryk Kopiec: Na jakie inne cele są przeznaczane przychody spółki (PIK)?

Dariusz Skrobol: Przychody osiągane przez spółkę przeznaczane są na cele określone w statucie. Należą do nich przede wszystkim: - eksploatacja sieci wodociągowych i dystrybucja wody; - eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni strefowych i oczyszczalni ścieków; - wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła; - usługi techniczne, tj. wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, opiniowanie I uzgadnianie dokumentacji technicznej z zakresu wodociągów i kanalizacji, wykonywanie przyłączy wody, kanalizacji i budowa osadników; roboty hydrotechniczne.

Przebudowa przepompowni i budowa basenów nurkowych w Pszczynie - 2017.05.10 · fot. pless.pl


Henryk Kopiec: W związku z brakiem środków finansowych nie można rozpocząć inwestycji związanej z budową kanalizacji w sołectwie Piasek zgodnie z informacjami Urzędu Miejskiego - "Realizacja kolejnych etapów uzależniona jest od możliwości inwestora i pozyskania funduszy zewnętrznych" Jak powyższa sprawa ma się do budowy centrum nurkowego?

Dariusz Skrobol: Wybór inwestycji mającej pierwszeństwo w tym przypadku jest uwarunkowany faktycznym kosztem związanym z realizacją danego przedsięwzięcia. Adaptacja przedmiotowych zbiorników na cele nurkowe jest nieporównywalnie tańszą inwestycją w zestawieniu z budową kanalizacji na terenie sołectwa Piasek, gdzie koszt inwestycji oscyluje w granicach 20 milionów złotych i wymaga współfinansowania ze środków wspólnotowych, co z kolei jest związane z wymogiem zrealizowania szeregu czasochłonnych procedur.

Henryk Kopiec: Od wielu lat są gotowe opracowania koncepcyjne oraz dokumentacje projektowe np.:
  • Budowa bieżni na stadionie miejskim
  • Koncepcja zagospodarowania terenów przy Zespole Szkół nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne (przyp. o fatalnym stanie boisk szkolnych)
  • Od kilku lat pozostaje niedokończona inwestycja związana z bieżnią przy SP nr 18 (brak nawierzchni)
  • W wielu placówkach oświatowych, które wiodły przez wiele lat prym w sporcie infrastruktura sportowa jest w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających z obiektów.


Dariusz Skrobol: Formuła pkt 9 nie zawiera skonkretyzowanego pytania, dlatego niemożliwe jest udzielenie merytorycznej odpowiedzi w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że w pkt 9 zostały wymienione inwestycje całkowicie niezwiązane z działalnością Spólki. Ponadto są to inwestycje na temat realizacji, których PIK Sp. z o.o. nie posiada żadnych informacji.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.