Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 16 stycznia 2017
  • wyświetleń: 2054

Hodowcy drobiu szkolili się z zakresu bioasekuracji

16 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyło się szkolenie dla hodowców drobiu z zakresu bioasekuracji, czyli zabezpieczenia gospodarstwa przed zakażeniem ptasią grypą.

szkolenie dla hodowców drobiu
Hodowcy drobiu szkolili się z zakresu bioasekuracji. · fot. Powiat


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa jest kontakt bezpośredni z ptactwem dzikim lub pośredni, przez użytkowanie zbiorników wodnych lub obszarów, na których znajdują się odchody dzikich ptaków. W szerzeniu się zakażeń pomiędzy fermami drobiu dużą rolę odgrywa człowiek, gdyż wirus łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie czy środkach transportu, dlatego bardzo istotne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Wirus grypy ptaków, wykorzystując właściwości ptasich organizmów, bardzo szybko mutuje. Najczęstszymi nosicielami są ptaki wodno-błotne. Zagrożenie dla naszego powiatu jest bardzo wysokie, z uwagi na zbiornik goczałkowicki oraz bardzo duże zagęszczenie i dostęp do stanów zielonych. To miejsca, gdzie można spotkać wiele gatunków dzikich kaczek i gęsi, które bardzo często są potencjalnym nosicielem wirusa - podkreślała podczas spotkania Izabela Handwerker, zastępca Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego.

Informacje terenowe wskazują na zróżnicowaną, jednak na ogół wysoką zachorowalność i śmiertelność u drobiu. W przeciwieństwie do wirusa HPAI H5N8 z 2014/2015 roku, wirus tegoroczny wywołuje wysoką zachorowalność i śmiertelność również u drobiu wodnego - ok. 50% u gęsi i aż do 100% u kaczek. Choroba prawie zawsze zaczyna się od spadku pobierania paszy i wody, spadków nieśności, po czym następuje znaczący wzrost śmiertelności.

hodowla drobiu plakat
fot. Powiat


W związku z dużym zagrożeniem zachorowania drobiu na ptasią grypę zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Hodowcy drobiu (bez względu na wielkość gospodarstwa) zobowiązani są do:
a) odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:
- rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,
- datę przemieszczenia,
- miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,
- liczbę ptaków,
e) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
f) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
g) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
h) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
i) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
j) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
k) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
l) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.


Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka. Przeprowadzone badania genetyczne polskiego izolatu H5N8 nad tzw. molekularnymi wskaźnikami przystosowania do organizmu ludzi wskazują na typowy profil charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych stwierdzanych w szczepach wirusów grypy ptaków wywołujących zakażenia człowieka. W chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi - zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej (jaja w 60ºC - 180 sekund; mięso drobiowe 70ºC - 3 sekundy).

Przypominamy, że w związku wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, 27 grudnia 2016r. zostały wprowadzone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu nałożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 32 210 51 66 (pon-pt w godz. 8:00-15:00).

Do pobrania:


Apel
fot. Powiat

źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.