pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 22 grudnia 2016
 • wyświetleń: 16028

Rekordowy budżet na 2017 rok - zobacz listę planowanych inwestycji!

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Sportów Wodnych w Łące" podaj

W czwartek Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła budżet na 2017 rok. To najwyższy budżet w historii gminy, który po raz pierwszy przekroczy po stronie dochodów 200 milionów złotych. W planie jest realizacja kilkudziesięciu inwestycji na terenie gminy. Pełną pełną listę inwestycji przedstawiamy poniżej.

Reklama

rynek, starówka, kościół, zima
Budżet gminy Pszczyna na 2017 rok jest rekordowy - przekroczy po stronie dochodów 200 milionów złotych · fot. pless.pl


Dochody i wydatki budżetuDochody budżetu gminy na rok 2017 ustalono w łącznej wysokości 215.041.563 zł, natomiast wydatki - 199.171.900 zł, z czego 22.548.309 zł stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne). Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 15.869.663 zł z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach spłaty kredytów i pożyczek.

Źródła dochoduW strukturze dochodów wyodrębnić można: dochody własne - 110.744.315 zł, subwencję ogólną z budżetu państwa - 42.562.876 zł, dotacje celowe z budżetu państwa - 43.361.754 zł, dotacje między JST oraz środki pozyskane z innych źródeł - 344.700 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej - 18.027.918 zł.

Struktura wydatkówGłówną część wydatków gminy Pszczyna stanowić w 2017 roku będą środki przeznaczane na oświatę i edukację. Jest to aż 77.704.247 złotych. Drugą pozycją pod względem wartości (44.159.816 zł) jest dział "Rodzina", którego wysokość wynika głównie z dystrybucji świadczeń w ramach "Programu 500+". Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłoną w przyszłym roku sumę 17.027.510 złotych, a Administracja Publiczna - 16.898.558 złotych. Warto również zwrócić uwagę na to, że aż 61 pozycji w budżecie wynika z wniosków mieszkańców złożonych w 2016 roku poprzez Pszczyński Budżet Obywatelski.

W wydatkach majątkowych także działalność oświatowa stanowi największy wartościowo dział. Tuż za nią są inwestycje związane z transportem i łącznością oraz z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Szczegółowy wykaz inwestycji planowanych na 2017 rok przedstawiamy w tabeli poniżej.

Jakie inwestycje w gminie Pszczyna w 2017 roku?Rolnictwo i łowiectwo: 60.000
 • Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie 60.000


Transport i łączność: 5.029.187
 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania DW933 (ul. Cieszyńskiej) z ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec w Pszczynie 37.500
 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW931 ul. Żubrów w Jankowicach 18.000
 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW931 ul. Żubrów w Jankowicach - RS Jankowice 12.000
 • Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa ul. Zdrojowej w Pszczynie 1.333.000
 • Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - ZO Stara Wieś 22.000
 • Następny etap (II) korytowania i zawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów - PBO 55.560
 • Przebudowa chodnika przy ulicy Kościuszki - etap I (część parzysta) PBO 65.857
 • Utwardzenie ulicy Tulipanów obok cmentarza - etap I - PBO 53.300
 • Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów - PBO 51.544
 • Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej - PBO 88.500
 • Projekt przebudowy rowu wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach 45.000
 • Projekt przebudowy ul. Wiśniowej w Czarkowie 45.000
 • Projekt przebudowy ul. Lercha w Pszczynie 45.000
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Młyńskiej w Pszczynie 94.000
 • Przebudowa ul. Lisiej w Studzienicach 175.753
 • Przebudowa ul. Bogedaina w Pszczynie 250.000
 • Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną 185.000
 • Przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie 150.000
 • Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - etap III 473.073
 • Rozbudowa ul. Mickiewicza w Piasku 1.799.100
 • Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 30.000


Gospodarka mieszkaniowa: 841.414
 • Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce - PBO 13.194
 • Dostosowanie do przepisów ppoż. Ośrodka Kultury w Brzeźcach 200.000
 • Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego - PBO 19.500
 • Projekt budowy budynku komunalnego 60.000
 • Projekt budowy budynku socjalnego 35.000
 • Przebudowa instalacji c.o. i zakup kotłów w budynkach administracyjnych przez AZK 150.000
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 26 50.000
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 28 50.000
 • Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach PBO 35.620
 • Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne - PBO 20.600
 • Nabycie gruntu przy ul. Plebiscytowej w Pszczynie 40.000
 • Nabycie gruntu przy ul. Karłowicza w Pszczynie w celu przebudowy drogi 50.000
 • Nabycie gruntu w Porębie przy Szkole Podstawowej 15.000
 • Nabycie gruntu w Rudołtowicach pod plac zabaw 100.000
 • Nabycie gruntu w Studzienicach przy ul. Wilczej 2.500


Działalność usługowa: 100.000
 • Modernizacja cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei - PBO 100.000


Administracja publiczna 450.000
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Pszczyna 400.000
 • Zakupy sprzętu komputerowego Referatu Informatyki 50.000


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 613.740
 • Dofinansowanie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 100.000
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie 450.000
 • Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (zakup zestawu ratownictwa medycznego, drabiny pożarniczej oraz motopompy opływającej i wentylatora oddymiającego mgłowego) - PBO 22 .398
 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku - Ośrodek Kultury Kaniówka, salka środowiskowa przy OSP - PBO 9.500
 • Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych PBO 6.842
 • Modernizcja systemu monitoringu 25.000


Oświata i wychowanie: 9.046.365
 • Atrakcyjne boisko szkolne - PBO 23.470
 • Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - PBO 42.300
 • Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Sląskich - PBO 88.322
 • Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach PBO 24.981
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie 2.900.000
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 13 w Wiśle Małej 800.000
 • Projekt i rozbudowa ZSP w Piasku 4.301.660
 • Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach - PBO 23.600
 • Wykonanie osłon grzejników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach - segment D 32.000
 • Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole 786.000
 • Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 - PBO 24.032


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4.642.930
 • Przebudowa szklarni 15.000
 • Zakup systemu cmentarnego 10.000
 • Zakup 2 kontenerów KP-7 na śmieci 10.000
 • Zakup rębaka 120.000
 • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec 620.000
 • Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce - PBO 30.000
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów - PBO 35.620
 • Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Al.Dębowej do ul. Dworcowej - RS Piasek 10.000
 • Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna 3.588.350
 • Projekt oświetlenia ul. Wieczorka - RS Studzionka 12.000
 • Projekt oświetlenia ulicznego na osiedlu Stara Wieś - ZO Stara Wieś 6.000
 • Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna 80.000
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Cyprysowej, Jałowcowej i Cedrowej w Pszczynie 100.000
 • Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Pszczyna - ZO Piłsudskiego 5.960


Kultura fizyczna: 1.764.673
 • "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia - etap II - PBO 100.000
 • Bezpieczne boisko - PBO 25.000
 • Budowa boiska do piłki nożnej plażowej - LKS Czarków - PBO 25.000
 • Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowch kompleksu LKS Brzeźce - PBO 21.000
 • Modernizacja placów zabaw na terenie gminy 80.000
 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku - Ośrodek Kultury Kaniówka - ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Słowackiego PBO 25.000
 • Wykonanie drogi do slipu na Ośrodek Sportów Wodnych w Łące 15.000
 • Wykonanie monitoringu na boisku Orlik w Piasku 5.000
 • Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzienicach - PBO 70.705
 • Wymiana okien oraz elewacji na hali sportowej przy ul. Basztowej w Pszczynie 150.000
 • Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem - PBO 54.330
 • Wyznaczenie miejsca do kąpieli z pomostów wysokoburtowych na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące 280.000
 • Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II - PBO 61 .721
 • Zakup Melexa na stadion miejski w Pszczynie 35.000
 • Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna 700 .000
 • Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla - PBO 98.807
 • Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Piastów 13.310
 • Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Siedlice 4.800


W 2017 roku gmina Pszczyna będzie spłacała kredyt i trzy pożyczki. Są to: kredyt z BGK w Warszawie (600.000 zł), pożyczka z WFOŚiGW - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I (1.444.000 zł), pożyczka z NFOŚiGW - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I (1.832.932 zł) i pożyczka płatnicza z BGK - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I (11.992.731 zł).

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Sportów Wodnych w Łące" podaj