Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 23 czerwca 2016
  • wyświetleń: 4625

Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Pszczyny absolutorium

Na czwartkowej sesji Rada Miejska w Pszczynie udzieliła burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi absolutorium i zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Po raz pierwszy odkąd w 2010 roku burmistrzem Pszczyny został Dariusz Skrobol radni byli przy absolutorium jednogłośni.

Dariusz Skrobol, rada, sesja miejska, burmistrz
Burmistrz Dariusz Skrobol na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie - 23.06.2016 · fot. UM Pszczyna


Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 164.044.697,94 zł (100,3% planu), a po stronie wydatków wyniósł 159.117.231,30 zł (97,4% planu).

Największą część dochodów stanowiły podatki od osób fizycznych, podatki lokalne od osób prawnych i podatki lokalne od osób fizycznych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i udział podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostała część dochodów to podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od darowizn i czynności cywilno-prawnych), a także wpływy z opłaty targowej.

Tradycyjnie największą pozycją wydatkową jest część związana z oświatą i wychowaniem, edukacją i opieką wychowawczą - ponad 77 mln złotych (subwencja budżetowa pokrywa 49% wydatków). Dużą część budżetu przeznaczono także na pomoc społeczną i na żłobki - ok. 20 mln złotych. Na drogi przeznaczono ponad 7 mln złotych (w tym bieżące utrzymanie).

Jako najważniejsze inwestycje drogowe w minionym roku burmistrz Dariusz Skrobol wymienił przebudowę płyty rynku i ulice: Miłosza, Sejmu Śląskiego, Pukowca, Narcyzów, braci Jędrysików - I etap (wszystkie w Pszczynie), Jaworowej w Łące, Dworskiej w Porębie, Wielodrogi w Jankowicach, Borsuków w Wiśle Małej, Kamiennej w Brzeźcach oraz Leśnej w Czarkowie.

Najbardziej istotne inwestycje pozadrogowe w 2015 roku to: dokończenie CH "Koszary Ułańskie", rozbudowa szkoły w Jankowicach, przebudowa przedszkola w Ćwiklicach i rewitalizacja parku pszczyńskiego (odbudowa stawu parkowego przy Ludwikówce, przebudowa alei głównej). Dariusz Skrobol wspomniał także o wymianie oświetlenia na terenie gminy i rozbudowie kanalizacji w Studzionce.

Burmistrz zwrócił uwagę, że rok 2015 był jedynym, w którym gmina nie zaciągnęła kredytu. - Oszczędzaliśmy. Bardzo mocno zacisnęliśmy pasa i tak staraliśmy się konstruować budżet, żeby faktycznie nie zaciągać kredytu i przygotować kolejne lata na to, żeby móc wystartować w jak największej ilości projektów unijnych - wyjaśnił Dariusz Skrobol.

Zaznaczył, że niepokojące jest, iż Urząd Marszałkowski wstrzymał większość realizacji projektów unijnych. - Dotyczy to projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także tych, w których można startować w wolnych konkursach - tłumaczył. - Śląski Związek Gmin i Powiatów, gdzie jestem członkiem zarządu, już kilkakrotnie apelował do marszałka, aby otworzył te konkursy, natomiast do dziś efekt jest bardzo mizerny - dodał.

Po przeprowadzonym głosowaniu burmistrz podziękował za współpracę radnym oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2015 - plan dochodów, przychodów i wydatków i rozchodów

Uchwałą Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r. uchwalono budżet gminy na 2015 rok, który wynosił:
166.913.336 zł po stronie dochodów, w tym:
- dochody bieżące 149.172.271 zł
- dochody majątkowe 17.741.065 zł
148.752.555 zł po stronie wydatków, w tym:
- wydatki bieżące 137.103.535 zł
- wydatki majątkowe 11.649.020 zł

ustalone przychody budżetu na 2015 r. wynosiły 1.608.882 zł i składały się na niewolne środki z roku 2014
natomiast ustalone rozchody budżetu gminy na 2015 r. wynosiły 19.769.663 zł i składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2015 roku budżet gminy:
1) po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 2.868.638,06 zł tj. o 1,7% w stosunku do budżetu zasadniczego.
2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 10.364.676,30 zł tj. o 6,9% w stosunku do budżetu zasadniczego.
3) po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1.240.583,36 zł - w wyniku dostosowania planu wolnych środków do wykonania,
4) a wielkość rozchodówzmniejszyła się o kwotę 11.992.731 zł w związku z nieotrzymaniem środków z Funduszu Spójności na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I".

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2015 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 164.044.697,94 zł a po stronie wydatków wyniósł 159.117.231,30 zł.

Realizacja budżetu gminy Pszczyna przyjętego na rok 2015 - DOCHODY

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 164.543.678,35 tj. 100,3% założonego planu w kwocie, w tym:
- dochody bieżące 157.956.342,20 zł
- dochody majątkowe 6.587.336,15 zł

W strukturze dochodów wyodrębnić możemy:
- dochody własne w kwocie 102.172.319,19 zł,
- dotacje celowe i środki pozabudżetowe w kwocie 23.580.515,16 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 38.790.844,00 zł.

Na dochody własne gminyskładały się m.in.:
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)
91.402,75 zł - 107,5% założonego planu,
wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych - 16.828.111,68zł - 101% założonego planu,
wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych - 14.008.284,24 zł - 105% założonego planu,
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 48.003.533,00 zł,
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.782.825,71 zł.

Struktura dochodów z podatków lokalnych:
wpływy z podatku od nieruchomości - 24.765.156,81 zł - 102% założonego planu,
wpływy z podatku rolnego - 1.531.536,41 zł - 102% założonego planu,
wpływy z podatku leśnego - 82.797,74 zł - 103% założonego planu,
wpływy z podatku od środków transportowych - 1.765.042,28 zł - 105% założonego planu,
wpływy z podatku od spadków i darowizn - 436.178,48 zł - 115% założonego planu,
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 1.773.384,30zł - 104% założonego planu,
wpływy z opłaty targowej - 162.668,54 zł - 116% założonego planu.

Realizacja budżetu gminy Pszczyna przyjętego na rok 2015 - WYDATKI

Plan wydatków na rok 2015 wyniósł 159.117.231,30 zł, a wykonanie 155.049.139,44 zł, czyli 97,44%. W tym:
- wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 139.055.254,70 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.993.884,74 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących wyodrębnić możemy:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.778.795,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.616.972,76 zł
- udzielone dotacje z budżetu gminy 6.596.445,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.804.168,56 zł
- wydatki z udziałem środków unijnych 178.853,89 zł
- obsługa długu 1.080.018,33 zł

W strukturze wykonanych wydatków majątkowych wyodrębnić możemy:
- wydatki i zakupy inwestycyjne 13.761.702,30 zł
- wydatki z udziałem środków unijnych 1.314.369,45 zł
- udzielone dotacje z budżetu gminy 917.812,99 zł

Szczegółowy opis wykonania wydatków gminy z podziałem na działy i rozdziały oraz jednostki Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne omówiono w treści Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.

Najważniejsze wydatki:
1. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 77.909.654,10 zł. Otrzymana subwencja oświatowa wynosiła 38.790.844,00 zł, (co pokrywa 49% wydatków na oświatę). Różnica stanowi kwotę 39.118.810,10 zł, która została pokryta z dochodów własnych gminy.
2. Wydatki poniesione w roku 2015 na pomoc społeczną i żłobki wyniosły 20.732.383,76, zaś otrzymane dotacje z budżetu państwa na ten cel wyniosły 14.097.511,47 zł. Różnica stanowi kwotę 6.638.872,29 zł, która została pokryta również z dochodów własnych gminy.

3. W zakresie działu Ochrona zdrowia poniesione wydatki wyniosły 1.812.703,93 zł, w tym m.in. na realizację zadań określonych w programach zdrowotnych (świadczenia z zakresu medycyny sportowej, program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów), program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

4. Dochody uzyskane z tytułu dofinansowania kończących się i rozliczanych programów z udziałem środków unijnych wyniosły w roku 2015 wyniosły - 3.766.774,62 zł a wydatki zrealizowane na programy z udziałem środków wyniosły - 1.493.223,34 zł.

Wydatki w dziale 600 Transport i łączność wyniosły 7.956.390,25 zł, w tym:
- lokalny transport zbiorowy 130.859 zł,
- drogi publiczne powiatowe 76.420 zł,
- drogi publiczne gminne 7.391.332,52 zł, w tym:
- bieżące utrzymanie dróg 2.394.905,05 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach 4.927.385,47 zł

Najważniejsze inwestycje drogowe:
- Remont i przebudowa płyty rynku 1.320.021 zł,
- Przebudowa ul. Miłosza w Pszczynie 410.925 zł,
- Przebudowa ul. Jaworowej w Łące 441.781 zł,
- Przebudowa ul. Dworskiej w Porębie 371.884 zł,
- Przebudowa ul. Pukowca w Pszczynie i ul. Wielodroga w Jankowicach 308.377 zł,
- Modernizacja ul. Borsuków w Wiśle Małej 288.810 zł,
- Przebudowa ul. Narcyzów w Pszczynie 236.133 zł,
- Przebudowa ul. Kamiennej w Brzeźcach 213.162 zł,
- Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie 210.547 zł,
- Przebudowa ul. Leśnej w Czarkowie 189.772 zł,
- Przebudowa ul. Sejmu Śląskiego 182.349 zł.

Najważniejsze inwestycje w gminie (oprócz dróg):
- Modernizacja centrum handlowo-targowego "Koszary Ułańskie" w Pszczynie 1.206.711,50 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jankowicach - 1.047.984,92 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Ćwiklicach - 726.625,96 zł,
- W ramach rewitalizacji Zabytkowego Parku Pszczyńskiego:
- Przebudowa alei gł. w Zabytkowym Parku Pszczyńskim etap I - 483.854,71 zł
- Przebudowa alei gł. w Zabytkowym Parku Pszczyńskim etap II - 368.667,79 zł
- Odbudowa stawu w Parku - 767.311,59 zł

Ponadto (z najważniejszych wydatków inwestycyjnych):
- Projekty i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - 173.401,52 zł
- Zakup urządzenia bramowego dla MZZ w Pszczynie - 394.953 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Studzionce - 528.934,80 zł
- Oraz wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu na rozbudowę infrastruktury sportowej w gminie na kwotę 924.127,92 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 7.776.932zł. Stan zadłużenia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2015 r. wynosił34.423.572,31 zł i został zmniejszony w stosunku do roku 2014 o kwotę zrealizowanych rozchodów. Rok 2015 był rokiem, w którym gmina Pszczyna nie zaciągnęła kredytu długoterminowego.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.