pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

 • 25 czerwca 2015
 • wyświetleń: 3063

Burmistrz otrzymał absolutorium

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie burmistrz Dariusz Skrobol otrzymał absolutorium. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 2 osoby (Renata Dyrda i Kamil Widłok) wstrzymały się od głosu.

Dariusz Skrobol, Sopot-Zembok, Grzegorz Wanot
Burmistrz Dariusz Skrobol · fot. UM Pszczyna


Wcześniej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2014 - plan dochodów, przychodów i wydatków i rozchodów

Uchwałą Nr XXXIX/489/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwalono budżet gminy na 2014 rok, który wynosił:
162.806.410 zł po stronie dochodów:
 • dochody bieżące 140.738.572 zł
 • dochody majątkowe 22.067.838 zł

149.744.772 zł po stronie wydatków:
 • wydatki bieżące 133.393.350 zł
 • wydatki majątkowe 16.351.422 zł


ustalone przychody budżetu na 2014 r. wynosiły 7.708.025 zł i składały się na nie:
 • kredyt bankowy 3.600.000 zł
 • wolne środki z roku 2013 4.108.025 zł

natomiast ustalone rozchody budżetu gminy na 2014 r. wynosiły 20.769.663 zł i składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2014 roku budżet gminy:
1) po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 4.450.217,22 zł tj. o 2,73% w stosunku do budżetu zasadniczego.
2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.649.011,32 zł tj. o 4,44% w stosunku do budżetu zasadniczego.
3) po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 893.502,46 zł - w wyniku dostosowania planu wolnych środków do wykonania
4) a wielkość rozchodów zmniejszyła się o kwotę 11.992.731 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2014 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 158.356.192,78 zł a po stronie wydatków wyniósł 156.393.783,32 zł.

Realizacja budżetu gminy Pszczyna za rok 2014

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 156.395.592,58 tj. 98,8% założonego planu w kwocie, w tym:
Dochody bieżące: 151.106.917,04 zł
 • otrzymane dotacje 17.432.640,65 zł
 • środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 388.532,92 zł
 • subwencja oświatowa 35.822.213,00 zł
 • pozostałe dochody bieżące 97.463.530,47 zł


Dochody majątkowe: 5.288.675,54 zł
 • otrzymane dotacje 1.441.873,14 zł
 • środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.042.265,10 zł
 • pozostałe dochody majątkowe 2.804.537,30 zł


Zaplanowane przychody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 6.814.522,54 zł, w tym:
 • wolne środki z roku 2013 w kwocie 3.214.522,54 zł,
 • kredyt bankowy w kwocie 3.600.000 zł.


Wydatki na oświatę i wychowanie wynosiły 71.769.858,96 zł. Otrzymana subwencja oświatowa wynosiła 35.822.213,00 zł, (co pokrywa 49% wydatków na oświatę). Różnica stanowi kwotę 35.947.645,96 zł. która została pokryta z dochodów własnych gminy.

Wydatki poniesione w 2014 roku na pomoc społeczną i żłobki wyniosły 19.520.810,34, zaś otrzymane dotacje z budżetu państwa na ten cel wyniosły 13.609.101,44 zł.

Różnica stanowi kwotę 5.911.708,90 zł. która została pokryta również z dochodów własnych gminy.

W zakresie środków pozyskanych z Unii Europejskiej:
 • dochody uzyskane z tytułu dofinansowania kończących się i rozliczanych programów z udziałem środków unijnych wyniosły w roku 2014 wyniosły - 1.430.798,02 zł a wydatki zrealizowane na programy z udziałem środków wyniosły - 3.025.891,36 zł.


Struktura dochodów:
 • dochody własne - 100.268.067,77 zł
 • dotacje i środki pozabudżetowe - 20.305.311,82 zł
 • subwencja oświatowa - 35.822.213,00 zł


Na dochody własne gminy składały się m.in.:
 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)
 • 90.032,56 zł - 106% założonego planu,
 • wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych - 16.318.451,04 zł - 106% założonego planu,
 • wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych - 13.395.438,34 zł - 118% założonego planu,
 • udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46.630.006,00 zł - 101% założonego planu,
 • udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.993.629,44 zł - 125% założonego planu.


Struktura dochodów z podatków lokalnych:
 • wpływy z podatku od nieruchomości - 23 847 934,22 zł - 115% założonego planu,
 • wpływy z podatku rolnego - 1.260.847,09 zł - 82% założonego planu,
 • wpływy z podatku leśnego - 75.263,71 zł - 96% założonego planu,
 • wpływy z podatku od środków transportowych - 1.628.578,14 zł - 108% założonego planu,
 • wpływy z podatku od spadków i darowizn - 389.283,47 zł - 97% założonego planu,
 • wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 2.089.547,40 zł - 160% założonego planu,
 • wpływy z opłaty targowej - 123.680,45 zł - 124% założonego planu.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.