pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 12 lutego 2014
  • wyświetleń: 1538

PCPR: aktywizacja zawodowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie (ul. Dworcowa 23) ogłasza nabór na lata 2014-2015 do projektu systemowego "Marzysz, planujesz, działasz - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pszczyńskim" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planuje się zrekrutować do projektu ok. 42 nowych uczestników, w tym:
- osoby niepełnosprawne (szczególnie w wieku pomiędzy 15-30 rokiem życia),
- osoby przebywające w pieczy zastępczej,
- osoby opuszczające: pieczę zastępczą, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy - tzw. osoby usamodzielniane.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się od 1.02.2014r. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie systemowym PCPR-u z Pszczyny musi ponadto spełniać następujące kryteria:
1. Zamieszkiwać na terenie Powiatu Pszczyńskiego
2. Korzystać z pomocy społecznej (klienci głównie PCPR-u), PUP-u
3. Być w wieku aktywności zawodowej (tj. w przedziale wiekowym od 15 do 64 roku życia) 4. Posiadać status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach zatrudnionej 5. Być osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym

Osoby, które we wcześniejszych latach były uczestnikami w/w projektu lub uczestniczyły w projektach unijnych w ramach działań (głównie 6 i 7) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mających na celu aktywizację zawodową i/lub społeczną - nie mogą być uczestnikami projektu.

W ramach projektu uczestnikom mogą zostać sfinansowane instrumenty aktywizujące m. in.: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy zawodowe, staże lub przygotowanie zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, turnusy rehabilitacyjne, koszty nauki (w tym zajęcia szkolne związane z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym; koszty kształcenia ustawicznego; koszty nauki na poziomie wyższym).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 449-01-45 oraz w siedzibie PCPR Pszczyna, ul. Dworcowa 23 lub mailowo: pcprpszczyna@gmail.com. Informacje dostępne również na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat.pszczyna.pl.

źródło: PCPR Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.