pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 7 lutego 2014
  • wyświetleń: 3858

Zebranie na os. Powstańców Śl.

6 lutego odbyło się kolejne z cyklu zebrań osiedlowych w gminie Pszczyna. Tym razem odbyło się spotkanie przedstawicieli osiedla Powstańców Śląskich, popularnie zwanego wśród mieszkańców jako Poligon.

W zebraniu uczestniczyli poza mieszkańcami i zarządem osiedla, przedstawiciele policji, straży miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Pszczynie, osobie naczelnika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, i kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu nie zabrakło radnych miejskich (obecni byli Renata Dyrda, Henryk Kopiec i Józef Ryguła), radnego powiatowego Grzegorza Wanota, a także burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola i z-cy burmistrza Barbary Sopot-Zembok.

Na początku zebrania zaprezentowała się 23 Drużyna Harcerska im. Powstańców Śląskich, która przedstawiła swe ostatnie dokonania, szczególnie swój udział w grudniowej akcji "Światełko Pokoju", w ramach której pszczyńska drużyna wraz z kilkoma drużynami z całego kraju przez kilka dni odwiedziła w Warszawie większość najważniejszych instytucji państwowych, a także przekazała "światełko pokoju" m. in. Pani Prezydentowej Annie Komorowskiej, a także Marszałek Sejmu Ewie Kopacz.

Zebranie osiedlowe Osiedla Powstańców Śląskich w Pszczynie - 06.02.2014 r. · fot. Andrzej Grynpeter


Po wystąpieniu drużyny harcerskiej zebrani mieszkańcy wysłuchali sprawozdania Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich z realizacji zadań w roku 2013 oraz planów na rok 2014. Podjętych zostało także kilka uchwał zatwierdzających sprawozdanie z działalności i udzielenia absolutorium Zarządowi Osiedla za 2013 r, plan pracy Zarządu na 2014 r., plan finansowy na rok 2014 i uchwała upoważniająca Zarząd Osiedla do dokonywania przesunięć w preliminarzu kosztów roku 2014. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone przez zgromadzonych mieszkańców w treści przedstawionej przez Zarząd Osiedla, prawie wszystkie jednomyślnie "za". Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Zarząd Osiedla w roku 2014 dysponuje kwotą 24.200,00 zł, z czego gro środków zostanie przeznaczone na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego (kwota 22.600,00 zł), zaś na kulturę fizyczną i sport zostanie przeznaczone 1500,00 zł. W ramach planu prac na rok 2014 została przewidziana m. in. organizacja kilku wycieczek, a także piknik rodzinny w czerwcu oraz spotkanie z Mikołajem dla dzieci, spotkanie opłatkowe dla seniorów, i wiele innych.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego przedstawił zebranym m. in. informacje związane ze zmienionymi w roku ubiegłym zasadami ogłaszania i odwoływania alarmów dla mieszkańców z wykorzystaniem syren alarmowych, informując, że obecnie sygnałem ogłaszającym alarm jest dźwięk modulowany trwający 3 minuty, zaś odwołanie alarmu to dźwięk 3 minutowy ciągły.

Przedstawił także działający na terenie gminy system powiadamiania o istotnych wydarzeniach, zwłaszcza ostrzeżeniach dotyczących warunków pogodowych przy pomocy smsów wysyłanych bezpośrednio z centrum zarządzania kryzysowego na zarejestrowane w systemie numery telefonów komórkowych, zachęcając wszystkich do zarejestrowania swych telefonów w tym systemie. Do wystąpienia kierownika referatu, padło z sali kilka pytań, np. o zbyt późne powiadamianie smsowe w stosunku do faktycznych zdarzeń meteorologicznych, o możliwość uruchomienia na kominie WZD nadajnika radiowego niewielkiej mocy, za pomocą którego możliwe byłoby powiadamianie ludności o zagrożeniach poprzez nadawanie audycji radiowych.

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol przedstawił zebranym mieszkańcom osiedla najważniejsze dane dotyczące wykonanych w Pszczynie inwestycji i planów przyszłych na rok 2014, ze szczególnym uwzględnieniem prac na terenie Osiedla Powstańców Śląskich.

Wiele miejsca Burmistrz w swym wystąpieniu poświęcił powstającemu obecnie Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego Pszczyny, zwracając szczególną uwagę na potrzebę jego analizy przez wszystkich mieszkańców, oraz możliwości złożenia jeszcze w ostatnim dniu (tj. 7 lutego br.) uwag i wniosków do planu. Burmistrz poinformował, że podstawowym zadaniem inwestycyjnym Gminy na terenie Poligonu w roku 2014 będzie wykonanie remontu ulicy Musioła.

W ramach dyskusji ze strony mieszkańców padło wiele pytań, na niektóre z nich Burmistrz oraz pozostałe zaproszone na zebranie osoby funkcyjne udzieliły odpowiedzi bezpośrednio na zebraniu. Pozostałe pytania zostały zanotowane, a odpowiedzi na nie zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Wśród pytań nie zabrakło jak zwykle na tego typu zebraniach pytań o to, czy i kiedy zostaną wykonane remonty infrastruktury drogowej, odwodnień. Mieszkańcy pytali także o sprawy związane z założeniami do planu zagospodarowania przestrzennego. Część z pytań i uwag mieszkańców wybiegała poza teren Osiedla Powstańców Śląskich, niemniej były to również istotne problemy dotyczące naszego miasta.

Andrzej Grynpeter

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.