pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 20 maja 2013
  • wyświetleń: 4149

Prace drogowe na trasie do Suszca

Od wtor­ku do czwart­ku (od 21 do 23 maja) na DW 935 mię­dzy Ko­bie­lica­mi a Psz­czy­ną, pro­wa­dzona bę­dzie wy­mia­na na­wierzch­ni ście­ral­nej. W związ­ku z tym ruch bę­dzie od­by­wał się wa­hadło­wo.

DW 935, Kobielice
Droga wojewódzka nr 935 na odcinku Pszczyna - Suszec · fot. ZDW Katowice


DW 935, Kobielice
fot. ZDW Katowice


DW 935, Kobielice
fot. ZDW Katowice


W u­bie­głym roku firma Dro­gopol re­montowała ten li­czą­cy pra­wie 3 km od­ci­nek drogi. Prace za­koń­czy­ły się w li­sto­pa­dzie. Nie­stety szcze­gó­ło­we ba­dania wy­ka­zały, że war­stwa ście­ral­na na­wierzch­ni zo­sta­ła u­ło­żona źle i nie speł­nia wy­ma­gań - jakie po­sta­wił ZDW w Ka­to­wi­cach - w za­kre­sie ja­ko­ści tej war­stwy bi­tu­micz­nej.

W ra­mach u­bie­gło­rocz­nego re­montu ro­ze­bra­no do­tych­cza­sową kon­struk­cję drogi, wzmoc­niono no­śność grun­tu, zbu­do­wa­no sys­tem od­wod­nie­nia i wszyst­kie war­stwy nowej kon­struk­cji drogi (pod­bu­dowa z kru­szy­wa, pod­bu­dowa bi­tu­micz­na, war­stwa wią­żąca i war­stwa ście­ral­na). Zbu­do­wa­no także nowe chod­ni­ki.

Wszyst­kie e­lemen­ty kon­struk­cji były na bie­żą­co kon­tro­lowa­ne. Osta­tecz­ne ba­dania u­jaw­ni­ły takie wady war­stwy ście­ral­nej, że wy­ko­naw­ca musi ją sfre­zo­wać i u­ło­żyć nową. Na­tu­ral­nie kosz­ty wy­mia­ny na­wierzch­ni po­nie­sie firma Dro­gopol.

Pla­no­wane jest za­koń­cze­nie u­kła­dania na­wierzch­ni w czwar­tek, 23 maja, o ile po­goda nie prze­szko­dzi w pra­cach. Do końca ty­go­dnia będą trwa­ły prace po­rząd­kowe, jed­nak nie po­win­ny one po­wodować u­trud­nień w ruchu po­jaz­dów.

Przy­po­mnij­my, że u­bie­gło­rocz­ny re­mont DW 935, to część pro­wa­dzonej od 2010 roku kom­plek­sowej mo­der­ni­za­cji DW 935 mię­dzy Żo­ra­mi a Psz­czy­ną.

DW 935 prze­bu­do­wa­na zo­sta­ła, na od­cin­ku od Ru­dzicz­ki (gra­ni­ca gminy Su­szec z Żo­ra­mi) do Psz­czy­ny (punkt, w któ­rym po­wsta­nie skrzy­żo­wa­nie z bu­do­wa­ną pół­noc­ną ob­wod­ni­cą mia­sta). Ro­boty wy­ko­na­ne w la­tach 2010-2012 kosz­towa­ły łącz­nie około 42 mln zło­tych. Prze­bu­do­wa­no cał­ko­wi­cie drogę na dłu­go­ści ponad 15 km. Pow­sta­ły nowe skrzy­żo­wa­nia, wy­sep­ki, chod­ni­ki, sy­gna­li­zacje świetl­ne na skrzy­żo­wa­niach i sys­tem od­wod­nie­nia.

Po za­koń­cze­niu wy­mia­ny na­wierzch­ni na o­stat­nim od­cin­ku, cała droga od Żor do Psz­czy­ny pre­zen­to­wać bę­dzie naj­wyż­szy stan­dard. Zna­cze­nie ko­mu­ni­ka­cyj­ne tego od­cin­ka do­dat­kowo wzro­sło po od­da­niu do u­żyt­ku od­cin­ka au­to­strady A 1 w o­koli­cy Żor.

Po od­da­niu do u­żyt­ku bu­do­wa­nej przez ZDW w Ka­to­wi­cach pół­noc­nej ob­wod­ni­cy Psz­czy­ny, DW 935 zmie­ni swój bieg, bo ob­wod­ni­ca znaj­dzie się w jej ciągu. Wtedy także na­tę­że­nie ruchu mię­dzy Psz­czy­ną a Żo­ra­mi wzro­śnie.

new / pless.pl, źródło: ZDW Katowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.