pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 5 lutego 2012
  • wyświetleń: 5916

Zmiany w CWDiR "Przystań"

Od stycznia Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie uległo reorganizacji w zakresie realizowanych przez tą placówkę zadań jak i organizacji pracy poszczególnych jego działów.

Górnicy wsparli Dom Dziecka


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyniosła nowe rozwiązania prawne i możliwości podejmowania działań przez placówki takie jak Centrum. Termin "piecza zastępcza" stał się podstawowym w odniesieniu do form opieki nad dzieckiem pozbawionym możliwości przebywania w domu rodzinnym. Ustawodawca podzielił pieczę zastępczą na: rodzinną - rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, oraz instytucjonalną - placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Centrum "Przystań" łączy w sobie funkcję placówki opiekuńczo- wychowawczej jako instytucjonalna piecza zastępcza oraz od stycznia funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jako nowego zadania powiatu wprowadzonego przez powyższą ustawę.

Dział Pieczy Zastępczej udziela informacji z zakresu rodzinnej opieki zastępczej, prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka, kwalifikuje i organizuje szkolenia dla osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia i opinie o spełnieniu warunków a także ocenę predyspozycji kandydata do sprawowania pieczy zastępczej, realizuje postanowienia sądu, na mocy których dzieci są umieszczone w rodzinnych formach opieki zastępczych, zapewniania rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domu dziecka pomoc i wsparcie oraz szkolenia podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje, przeciwdziała zjawisku wypalenia zawodowego,organizuje opiekę nad dziećmi, w sytuacjach, gdy rodzina zastępcza okresowo nie może wypełniać swojej funkcji ze względu na zdarzenia losowe, organizuje pomoc wolontariuszy rodzinom sprawującym pieczę zastępczą, prowadzi poradnictwo i terapię dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, pomaga w rozwiązywaniu kwestii spornych poprzez pomoc prawną, organizuje szkolenia i wsparcie psychologiczne i pedagogiczne osobom sprawującym pieczę zastępczą, przeprowadza badania pedagogiczne i psychologiczne kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego, dokonuje okresowej oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Siedziba działu znajduje się w budynku Centrum "Przystań" przy ulicy Paderewskiego 3 w Pszczynie na II piętrze. Koordynatorzy służą pomocą w godzinach 8.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

Praca instytucjonalnej części "Przystani" jako formy pieczy zastępczej trwa cały rok. Od stycznia placówka składa się dwóch grup socjalizacyjnych liczących po 10 miejsc- znajdujących się na I i II piętrze oraz Mieszkania Usamodzielnienia mieszczącego 10 wychowanków- na parterze (mieszkanie młodzieży funkcjonuje od 2003 roku). Grupy są koedukacyjne, urządzone na wzór pomieszczeń domowych, wychowankowie samodzielnie wykonują szereg obowiązków domowych, a w Mieszkaniu Usamodzielnienia - wszystkie. Praca wychowawców uzupełniana jest wsparciem psychologa, terapeuty, pedagoga i pracownika socjalnego.

W placówce funkcjonuje także dział administracyjny i gospodarczy zajmujący parter budynku.

Zapraszamy do śledzenia bieżących wydarzeń w placówce na naszej stronie internetowej: www.cwdir.pless.pl.

Osoby, którym los dzieci opuszczonych i zaniedbanych nie jest obojętny mogą wspierać działalność placówki poprzez przekazanie 1% podatku od dochodu. Nasz numer KRS: 0000237488, w poz.124 - cel szczegółowy - prosimy o dopisek "CWDiR Przystań". Zebrane środki przeznaczane są na potrzeby wychowanków placówki, na organizację zajęć terapeutycznych, na profilaktykę prozdrowotną, na organizację wypoczynku itp. Dziękujemy.

Pomoc finansową placówce można zaoferować przez cały rok poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia "Omnibus" z dopiskiem: CWDiR "Przystań":

Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży "Omnibus" w Pszczynie, ul. Stefana Batorego 26 - KRS 0000237488 Bank Spółdzielczy w Pszczynie
Nr konta: 19 8448 0004 0027 7196 2000 0133

Stowarzyszenie "Omnibus"  jest Organizacją Pożytku Publicznego dlatego na podane konto można wpłacać: 1% podatku od dochodu uzyskanego w roku podatkowym (osoba fizyczna), a także darowizny, które mogą skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania ( dla osób fizycznych do 6%, dla spółek kapitałowych do 10% dochodu rocznego).

CWDiR Przystań

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.