pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 maja 2009
  • wyświetleń: 2230

11 mln dla Lokalnej Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" otrzyma wsparcie finansowe wynoszące ponad 11 milionów złotych. Tak zdecydował Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdzając 6 maja listę Lokalnych Grup Działania w ramach Osi IV Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Pszczyńskie LGD w liście rankingowej zajęło 3 miejsce, zdobywając tylko o 2 punkty mniej od LGD, które znalazło się na szczycie listy. Od zaangażowania i pomysłowości mieszkańców, organizacji społecznych, urzędów gmin i przedsiębiorców zależy, jak wykorzystamy tę szansę.

Co to jest Lokalna Grupa Działania?

Inicjatywa założenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) powstała w Pawłowicach w 2007 roku. W programie Leader widziano szansę na nowe podejście do zagadnień rozwoju lokalnego, polegającego na odpowiedzialnym i aktywnym zaangażowaniu mieszkańców w jak najlepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w ich społeczności. Efektywne działanie wymagało większej liczby partnerów, stąd pojawił się pomysł, aby LGD objęło swym zasięgiem cały powiat pszczyński. Już na początku 2008 w prace nad utworzeniem stowarzyszenia włączyły się wszystkie gminy powiatu wraz ze starostwem, przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne działające na terenie całego powiatu pszczyńskiego. Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" zostało zarejestrowane w październiku 2008 r., a w styczniu 2009 złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie swoich działań. Obecnie stowarzyszenie liczy 50 członków. Zarząd Lokalnej Grupy Działania pracuje nad stworzeniem odpowiednich struktur organizacyjnych umożliwiających sprawne kierowanie działalnością. Do najważniejszych należą:
- opracowanie strategii promocji i komunikacji do końca czerwca 2009 m.in. powstanie strony internetowej LGD,
- utworzenie biura LGD, którego celem będzie obsługa potencjalnych wnioskodawców
- sprawy administracyjne związane z przyznaniem środków przez Zarząd Województwa.

Lokalna Grupa Działania oznacza partnerstwo, jego idea polega na połączeniu potencjału sektora publicznego, prywatnego i społecznego, tak, aby najlepiej wykorzystać zasoby społeczności lokalnej. Oznacza to, że członkami LGD są osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele Gmin i Starostwa, którzy razem współdziałają, aby najefektywniej wykorzystać pozyskane środki.

Lokalna Grupa Działania oznacza aktywne uczestnictwo, jej fundamentem jest zaangażowanie społeczności lokalnych. Lokalna Grupa Działania, została założona nie tylko po to, aby pozyskać dodatkowe środki, ale także, aby realizować i promować odpowiedzialne i twórcze współdziałanie. Sukces LGD jest mierzony nie tylko ilością wydanych środków, ale także liczbą inicjatyw społecznych, które bezpośrednio przyczyniają się do zawiązania nowych relacji, nabycia umiejętności i wypracowania metod pracy wśród różnych aktorów sceny lokalnej.

Wreszcie, Lokalna Grupa Działania oznacza wspólny interes. Celem jej członków, wywodzących się z różnych środowisk, sektorów i miejscowości jest wspieranie rozwoju lokalnego rozumianego w kontekście całej ziemi pszczyńskiej.


Jak mogą być wydane pieniądze?
Środki, które pozyskała LGD "Ziemia Pszczyńska" zostaną rozdysponowane w konkursach, które będą dotyczyły następujących obszarów:
1. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. odnowa i rozwój wsi
4. małe projekty

Ogólnie rzecz ujmując w ramach pozyskanych środków finansowych mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia:
-projekty mające na celu powstanie i rozwój działalności gospodarczych w sektorze turystyki, tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych, rozwój i promocja dań kuchni regionalnej, promocja produktów regionalnych
-projekty dotyczące rozwijania otoczenia turystyki, rekreacji i sportu m.in. rozwój szlaków i ścieżek łączących atrakcje turystyczne, oznakowanie zabytków
-wspieranie działań nakierowanych na zachowanie i gospodarcze wykorzystanie tradycyjnych upraw i hodowli m.in. przywracania tradycyjnych upraw i hodowli, produkcja żywności ekologicznej, organizacja i udział w targach promujących lokalne produkty
-wspierania projektów społeczności lokalnych m.in. adaptacja nieużytków na rzecz tworzenia nowych i atrakcyjnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych, doposażenia organizacji pozarządowych, organizacja spotkań, festiwali i przeglądów promujących kulturę i artystów lokalnych, budowa lokalnych portali internetowych

To tylko przykłady, możliwości jest znacznie więcej. Wszystko zależy od pomysłowości beneficjentów. A ich grono jest bardzo szerokie. Po środki mogą sięgnąć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne m.in. instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorcy, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Szczegółowe informacje będę ogłaszane wraz z na bieżąco pojawiającymi się ogłoszeniami o konkursach.

Zainteresowane osoby lub instytucje będą musiały złożyć wniosek w Biurze LGD, które zostanie utworzone w Pszczynie. Każdy wniosek zostanie oceniony przez Radę LGD, w skład której wchodzi 13 osób. Reprezentują oni sektor publiczny, prywatny i społeczny poszczególnych gmin i zostali wybrani spośród członków LGD "Ziemia Pszczyńska". Rada będzie oceniała propozycje zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami i procedurami.

Kiedy będziemy mogli składać projekty?

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" planuje ogłosić pierwszy konkurs w IV kwartale 2009 roku. Będzie on dotyczył "małych projektów społecznych", których celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw aktywizujących mieszkańców i organizacje społeczne. Efektem ich działań ma być promocja i wzmocnienie wyróżników pszczyńskiej wsi.

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie gminnych stronach internetowych, na których będziemy podawali aktualne wiadomości związane z rozwojem działalności LGD.

UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.