pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 sierpnia 2008
  • wyświetleń: 1375

Suszec: Dofinansowanie kosztów nauki

Wójt Gminy Suszec poinformował o zakwalifikowaniu Gminy Suszec do programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie - w zakresie dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego prowadzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym ogłaszono nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z terminem ich składania do 30 września br.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna która: posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Suszec.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba która: w przeszłości, była stroną umowy z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie; posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. 912,00zł

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty: zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę; uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne); związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego); kursów dokształcających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia); wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty: opłaty za naukę (czesne); zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały); dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć: w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2 000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego; w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczenia czesnego - kwoty 3 000.00 zł w ciągu jednego roku szkolnego; w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczenia opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4 000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów nauki sporządza się na formularzu dostępnym w Gminnym Zespole Oświaty i Sportu w Suszcu ul. Wyzwolenia 2 oraz na portalu gminnym www.suszec.pl lub www.gzo.suszec.pl.

UG Suszec

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.