Najpopularniejsze

  • 11 marca 2024
  • 13 marca 2024
  • wyświetleń: 3239

Powstanie nowa hala w Wiśle Małej? Czy uczniowie będą dowożeni do innych miejscowości?

Marta Wojciechowska-Smolarz, radna z Wisły Małej, złożyła interpelację w sprawie budowy nowej hali sportowej w sołectwie. Wskazuje, że końcem ubiegłego roku, podczas wichury, przyszkolna hala została zniszczona. Jest już gotowa dokumentacja projektowa, podjęto decyzję o rozbiórce starej sali. Przedstawicielka mieszkańców prosi w swoim wniosku o potraktowanie priorytetowo sprawy budowy nowego obiektu, a także o tymczasowe zorganizowanie przez gminę transportu dla dzieci z Wisły Małej do sal sportowych w sąsiednich miejscowościach.

Hala sportowa w Wiśle Małej
Hala sportowa w Wiśle Małej


Sport, wychowanie fizyczne, ćwiczenia są bardzo ważnym elementem edukacji dzieci. Mimo, iż nikt nie mógł przewidzieć, że konieczne będzie wyburzenie sali - nie wyobrażam sobie, aby dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej w Wiśle Małej przez kilka kolejnych lat czekały na wybudowanie nowego obiektu i aby zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się na korytarzu szkolnym, tym bardziej, że projekt nowej sali sportowej jest już gotowy. W związku z powyższym bardzo proszę o potraktowanie priorytetowo sprawy budowy nowej sali sportowej w Wiśle Małej. Jest początek roku, więc są spore szanse na pozyskanie dofinansowania z programów realizowanych na etapie ministerialnym. Jednocześnie, zwracam się z prośbą o zorganizowanie przez gminę transportu dla dzieci z Wisły Małej do sal sportowych znajdujących się w sąsiednich miejscowościach w okresie jesienno-zimowym 2024/2025.

Marta Wojciechowska-SmolarzRadna Rady Miejskiej w Pszczynie


W odpowiedzi burmistrz Dariusz Skrobol wyjaśnia:

11 stycznia 2024 r. Starosta Pszczyński wydał gminie Pszczyna decyzję nr 23.2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego obejmującego rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Małej o salę gimnastyczną wraz z rozbiórką istniejącej hali namiotowej. Decyzja wraz z kompletem dokumentów została przekazana do Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich w celu przygotowania stosownego wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie realizacji planowanej inwestycji. W momencie ogłoszenia stosownego konkursu o naborze wniosek zostanie złożony.

Odnośnie kwestii organizacji transportu do sal sportowych poza miejscowością w okresie jesienno-zimowym w roku szkolnym 2024/2025 informuję, że za organizację wszystkich obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (zajęcia lekcyjna oraz zajęcia pozalekcyjne) odpowiada dyrektor szkoły. Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Dyrektor szkoły jest w szczególności odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienia uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Z informacji przekazanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśle Małej wynika, że w roku szkolnym 2024/2025 w okresie jesienno-zimowym planowane jest zorganizowanie zajęć z wychowania fizycznego w obiektach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzionce oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej. Przeprowadzono w tym zakresie wstępne rozmowy i ustalenia z dyrektorami tych placówek.

Obecnie dyrektor szkoły w Wiśle Małej wraz z nauczycielami wychowania fizycznego opracowuje możliwość zorganizowania pracy szkoły w nowych warunkach (m.in. ustalenie planu lekcji, dowozu, opieki nad uczniami). Rozważana jest także, przez dyrekcję szkoły, możliwość finansowania transportu (przesunięcie środków z ogrzewania nieistniejącej sali na dowóz uczniów).

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.