pless.pl

Reklama

Najpopularniejsze

 • 25 października 2022
 • 30 października 2022
 • wyświetleń: 8374

Ustalono stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku

Rada Miejska w Pszczynie podczas październikowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Drugi rok z rzędu wprowadzono najwyższe możliwe stawki.

Reklama

Stara Wieś, Kępa, osiedle, z lotu ptaka, Pszczyna
Pszczyna - osiedle Stara Wieś z lotu ptaka · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Stawki podatku od nieruchomości w 2023 rokuPoniżej publikujemy stawki podatku od nieruchomości na rok 2023. W nawiasie - dla porównania - podajemy stawki podatku w roku 2022 i 2021.

Od budynków:

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 1,00 zł (w 2022 roku - 0,89 zł, w 2021 roku - 0,81 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł (w 2022 roku - 25,74 zł, w 2021 roku - 23,00 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł (w 2022 roku 12,04 zł, w 2021 roku - 11,18 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł (w 2022 roku - 5,25 zł, w 2021 roku - 4,80 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,87 zł (w 2022 roku - 5,25 zł, w 2021 roku - 5,00 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 9,71 zł (w 2022 roku - 8,68 zł, w 2021 roku - 6,80 zł);


Od budowli:

 • od ich wartości - 2% (w 2022 roku - 2 %, w 2021 roku - 2%);


Od gruntów:

 • od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł (w 2022 roku - 1,03 zł, w 2021 roku - 0,90 zł),
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 5,79 zł (w 2022 roku - 5,17 zł, w 2021 roku - 4,80 zł);


Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych:

 • zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - 0,36 zł (w 2022 roku - 0,32 zł, w 2021 roku - 0,30 zł),
 • innych niż wymienione w § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł (w 2022 roku - 0,54zł, w 2021 roku - 0,34zł);
 • od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł (w 2022 roku - 3,40 zł, w 2021 roku - 3,15 zł);


Górne granice stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku przedstawiają się następująco:

Górne granice stawek na 2023 rok dla podatku od nieruchomości
Górne granice stawek na 2023 rok dla podatku od nieruchomości


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Skąd taki wzrost stawek podatku?"Wzrost stawek podatku od nieruchomości wynika z rosnących kosztów utrzymania gminy spowodowanych trudną sytuacją gospodarczą w kraju oraz obciążeniami związanymi z nowymi zadaniami, z pominięciem mechanizmu rekompensaty finansowej" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

"Wobec powyższego, Śląski Związek Gmin i Powiatów rekomenduje wzrost udziałów gmin we wpływach podatkowych poprzez zastosowanie stawek maksymalnych. A zatem proponuje się przyjęcie stawek w powyższej wysokości" - czytamy dalej.

Uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów.

Za głosowało 13 radnych: Dutkowski Marek, Dyrda Renata, Fuławka Krystyna, Gruszka Ireneusz, Kopiec Henryk, Kubis Jacek, Kuczera Grzegorz, Rabaszowski Piotr, Rąba Monika, Stieber Maciej, Szczotka Leszek, Wojciechowska-Smolarz Marta, Wojtanowicz Andrzej.

rada miejska głosowanie
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości · fot. esesja


Przeciw głosowało 6 radnych: Gardiasz Arkadiusz, Kanafek-Lewandowska Marcela, Mańka Andrzej, Szklorz Marek, Wróbel Rafał, Ziebura Michał.

Od głosu wstrzymało się dwóch radnych: Psik Barbara oraz Tetla Łukasz.

Marcelina Leki oraz Maria Szostak były nieobecne podczas posiedzenia.

O stawkach na 2022 rok pisaliśmy w artykule: Wszystko drożeje. Także podatek od nieruchomości w gminie Pszczyna

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.