Najnowsze

 • 11 czerwca 2024
 • dzisiaj, 07:44
 • wyświetleń: 20378

Będzie kolejna podwyżka opłat za śmieci w gminie Pszczyna. Radni dyskutowali na temat systemu

Podczas czwartkowej (20 czerwca) sesji Rady Miejskiej w Pszczynie przyjęto nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pszczyna. Od sierpnia zapłacimy 38,30 zł, zamiast dotychczasowej ceny - 34,80 zł.

remondis
Śmieciarka Remondis · fot. Mateusz Skwarczek


Przypomnijmy: od 1 sierpnia 2022 roku na terenie gminy Pszczyna obowiązują następujące stawki za odbiór odpadów:

 • 34,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 70,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;


Według projektu uchwały nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 38,30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania śmieci w sposób selektywny opłata wyniesie 76,60 zł na miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 sierpnia.

Do przetargu ofertę zgłosiła jedna firma - Remondis. Cena, którą zaproponowała, wynosi 42 mln 348 tys. 147,84 zł. Początkowo gmina (według informacji na platformie przetargowej z 15 maja) miała zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 40 mln 697 tys. 525, 82 zł.

Jak głosowali radni?Uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. Za podwyżką opowiedziało się 13 radnych, a przeciw było 8 samorządowców.

Lista imienna:

 • Za: Dutkowski Marek, Dyrda Renata, Granda Jacek, Gruszka Ireneusz, Leki Marcelina, Leśniewski Marcin, Psik Barbara, Spek Jolanta, Stieber Maciej, Szczotka Leszek, Szostak Maria, Winkler Adrian, Wojciechowska-Smolarz Marta.
 • Przeciw: Bałuch Tadeusz, Brożek Joanna, Gardiasz Arkadiusz, Mańka Andrzej, Rabaszowski Piotr, Raszka Katarzyna, Widłok Kamil, Ziebura Michał.
 • Nieobecni: Piszczek Kordian, Wojtanowicz Andrzej.


Niektórzy radni nie zgadzają się na podwyżkę. Dyskusja podczas sesjiPierwszy głos w dyskusji zabrał Michał Ziebura:

Chciałem przedstawić moje stanowisko, dlaczego jestem przeciwny podjęcia tej uchwały. Uchwała dotycząca podniesienia stawki za odpady jest konsekwencją przetargu. Nie ma co polemizować z tą ceną, bo to jest czysta matematyka. Natomiast sam przetarg jest konsekwencją podjętych przez radę miejską co najmniej dwóch uchwał - uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna oraz uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów. Przeszło dwa lata temu jako rada miejska umówiliśmy się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, że przed ogłoszeniem kolejnego przetargu, będziemy się spotykać i dyskutować na temat warunków odbioru śmieci i ich zagospodarowania. Przed tym przetargiem nie było takiego spotkania, nie było takiej rozmowy. Z tego, co widać po konsultacjach społecznych, mieszkańcy skłonni są do pewnych wyrzeczeń, do ograniczenia częstotliwości wywozu, co mogłoby skutkować obniżeniem ceny za odpady. Ja nie twierdzę, że system jest zły, bo uważam, że nasz system jest dobry, jednak bardzo bogaty i dlatego płacimy też bardzo wygórowaną i wysoką stawkę za odbiór odpadów.

Chciałem jeszcze poruszyć inną kwestię - złożenia deklaracji. Kolokwialnie mówiąc mamy prawie 3 tysiące mieszkańców, za których reszta musi płacić. Jakieś 3 lata temu na komisji gospodarki wspólnie z innymi radnymi zgłaszaliśmy taką propozycję, ale nie słyszałem, żeby zostało to wykorzystane, abyśmy skorzystali z doświadczenia innych gmin. Gmina Świdnik w roku 2019 i 2020 ogłosiła konkurs na wykonanie aplikacji, która wykorzystywałaby dane zasobów oświatowych, meldunkowych, pomocy społecznej, zakładów komunalnych. Wygrał start-up z Gliwic. Już w pierwszym roku użytkowania tego programu udało się wyłapać tysiąc takich potencjalnych miejsc, co dało wpływy prawie 500 tysięcy złotych do budżetu, a tym samym opłata pozostałych mieszkańców była mniejsza. Program ten, co warto podkreślić, jest udostępniany bezpłatnie innym gminom. Skorzystały z niego takie miasta, jak: Kraków, Jastrzębie, Przemyśl, Kalisz, Sanok, Bielsko-Biała, Zakopane. Ja nie mówię, że ten program jest idealny, bo np. w tak dużej aglomeracji, jak Kraków, się nie sprawdził. Ale myślę, że w takiej mniejszej gminie jak Pszczyna, mogłoby się to sprawdzić i moglibyśmy wychwycić chociaż 50 procent tych miejsc, gdzie deklaracje złożone są nierzetelnie.

Michał ZieburaRadny miejski


Następnie swoje stanowisko przedstawił Arkadiusz Gardiasz :

Ja również popieram stanowisko mojego przedmówcy - radnego Michała Ziebury. Od wielu lat zgłaszamy potrzebę zmiany systemu odbioru odpadów. Gmina Pszczyna nie ma swojego gminnego PSZOK-a - jest to obszar, który w chwili obecnej dzierżawi firma Remondis. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak to wygląda. Na ostatnim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy gminy Pszczyna produkują najwięcej odpadów, stąd tak to wychodzi. Tu mam pewne wątpliwości. Brak działań, chęci zmiany systemu. W ubiegłym roku na ten temat rozmawialiśmy na komisji gospodarki. Ja początkiem tego roku również sygnalizowałem potrzebę spotkania się i dyskusji na ten temat i nagle dzień po wyborach został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów - bez rozmowy, bez konsultacji, a wcześniej były sygnały i widzieliśmy jakąś przychylność, przynajmniej początkowo, zmiany w zakresie częstotliwości odbioru, aby wpłynąć na cenę, która może się kształtować w przyszłości. Dużo na ten temat zostało powiedziane na ogólnym spotkaniu mieszkańców Kolonii Jasnej, jakie mieszkańcy mają obawy, uwagi do systemu gospodarki odpadami i tak naprawdę ja też dostrzegam w pewnych aspektach, że nie ma pełnego wglądu w to, co się dzieje, zwłaszcza na PSZOK-u, który prowadzi firma zewnętrzna. Pomimo różnego rodzaju deklaracji na spotkaniach, również ze strony burmistrza, nie dostaliśmy konkretnych propozycji, jakby to miało wyglądać. Dostajemy informacje o wieloletnim programie gospodarki odpadami województwa śląskiego, że są jakieś plany, ale nie wiadomo kiedy i w jakim wymiarze, np. jeżeli chodzi o same Jankowice. Tego mi przede wszystkim brakuje, jestem przeciwny kolejnej podwyżce opłat za odpady, głównie z powodu tego, że nic nie robimy jako gmina, żeby zmienić obecny system, który według mnie nie jest idealny.

Arkadiusz GardiaszRadny miejski


Jako kolejny wypowiedział się Andrzej Mańka:W pełni zgadzam się z moimi przedmówcami. Zabrakło jakichkolwiek rozmów. Widzimy także, że mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć w budowie tego systemu i chociażby przygotowana przez urząd odpowiedź jest odpowiedzią błędną, ponieważ w 1995 roku w Irlandii, w 2010 w Austrii, a także w naszym Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym we Wrocławiu prowadzono badania mające na celu zbadanie wpływu wzrostu liczby osób w danym gospodarstwie domowym na produkcję śmieci. Te dane są wręcz odwrotne niż te, które pan burmistrz prezentuje w swojej odpowiedzi. Ilość śmieci maleje wraz ze wzrostem liczby mieszkańców. Czyli w wieloosobowym gospodarstwie domowym ilość śmieci się nie zwiększa - wręcz odwrotnie. Widzimy, że mieszkańcy też już o tym zaczynają mówić. W poprzedniej kadencji o tym rozmawialiśmy. Taki zróżnicowany system jest m.in, w Bielsku-Białej. Dlatego bardzo proszę, aby następny przetarg był skonsultowany, abyśmy mogli system przeanalizować, przedyskutować, i może, to co powiedział radny Arkadiusz Gardiasz, w końcu trzeba załatwić temat PSZOK-u. Jest to PSZOK gminny, który został przekazany do spółki, wydzierżawiony jednemu podmiotowi, który jak określiła kontrola, stawia go w pozycji dominującej podczas przetargu. Kolejnym tematem, który warto rozważyć na przyszłość, jest powołanie międzygminnej spółki komunalnej - takie pomysły na konwentach padają. Też trzeba by to przeanalizować, aby cena za śmieci w przyszłości nie wzrastała.

Andrzej MańkaRadny miejski


Sprawę skomentował Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Szczotka:

Oczywiście, ja też się zgadzam z tym, abyśmy porozmawiali na ten temat w ramach komisji gospodarki z czasowym wyprzedzeniem. Nie siadajmy do rozmów w marcu, kwietniu, kiedy ten przetarg się odbywa, ale zacznijmy rozmowy zaraz po wakacjach - we wrześniu czy październiku. Taka prośba do przewodniczącej komisji gospodarki, żeby ten temat poruszyć na posiedzeniu komisji.

Leszek SzczotkaPrzewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie


Uzasadnienie projektu uchwałyRada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, to jest: koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami; wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Bierze również pod uwagę środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Brane jest również pod uwagę pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.

W dniu 8 kwietnia 2024 roku Urząd Miejski ogłosił przetarg na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Termin świadczenia usługi: od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2026 roku. W dniu 15 maja dokonano otwarcia ofert. Wybrana oferta zawiera cenę brutto w wysokości 42 mln 348 tys. 147,94 zł. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla firmy stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów. Wiąże się to z koniecznością zwiększenia stawki opłaty.

Wyliczenie wysokości opłaty:

 • Koszt zagospodarowania odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz wyposażenie w pojemniki - 42 mln 348 tys. 147 zł,
 • Obsługa administracyjna systemu - 1 mln 300 tys. zł,
 • Edukacja ekologiczna - 20 tys. zł,
 • Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji (stan na dzień 31 maja 2024) - 47 tysięcy 885 mieszkańców,
 • Liczba mieszkańców, dla których świadczona jest usługa odbioru bioodpadów bezpośrednio z posesji (stan na dzień 31 maja 2024 ) - 29 tysięcy 264 mieszkańców,
 • Szacunkowy koszt odbioru bioodpadów sprzed posesji - 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku - 1 mln 310 tysięcy 605,67 zł.


Na tej podstawie wyliczona opłata wynosi 38,36 miesięcznie na osobę. Rada Miejska przyjmuje stawkę w wysokości 38,30 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Stawka ta dotyczy również nieruchomości, których właściciele wytwarzają odpady nieregularnie. Jednocześnie wzrośnie stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów - do 76,60 miesięcznie za osobę - tj. dwukrotność wysokości stawki podstawowej.

ar / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj