pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Najnowsze

 • 11 stycznia 2022
 • 14 stycznia 2022
 • wyświetleń: 3442

[ZDJECIA] Ścieki znów wpadały do Wisły? Kontrola WIOŚ

W ubiegłym tygodniu, 4 i 5 stycznia bielska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach interweniowała w miejscowości Grzawa po tym, jak wpłynęło zgłoszenie, że miało dojść do zrzutu ścieków do rowu, który jest połączony z rzeką Wisłą. Są wyniki badania próbek wody.

Ścieki znów wpadały do Wisły? Kontrola WIOŚ w Grzawie - 04.01.2022
Ścieki znów wpadały do Wisły? Kontrola WIOŚ w Grzawie - 04.01.2022 · fot. WIOŚ Katowice


O sytuacji powiadomił naszą redakcję Łukasz Banaś - radny Rady Gminy Miedźna.

Loading...


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zdał relację z przeprowadzonej kontroli:

- 4 stycznia o godz. 10:37 do Inspektoratu wpłynęła informacja o zrzucie ścieków z przepompowni zlokalizowanej w miejscowości Grzawa przy ul. Wiejskiej, do rowu melioracyjnego w sąsiedztwie przepompowni - koniec ulicy Wiejskiej. W związku z tym inspektorzy z bielskiej delegatury WIOŚ przeprowadzili oględziny wskazanego miejsca na odcinku około 1 km. Nie potwierdzili jednak informacji ze zgłoszenia. W rowie płynęła woda deszczowa, bez zapachu, nie zabarwiona, nie zawierająca osadów charakterystycznych dla ścieków komunalnych - wskazuje Małgorzata Zielonka - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Miedźniański Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował naszą redakcję, że nie było awarii na sieci kanalizacyjnej.

- Ścieki z kanalizacji trafiają do przepompowni ścieków, a następnie są przepompowywane do kolejnej przepompowni, finalnie trafiają do oczyszczalni ścieków. Cały system działa poprawnie. Dodatkowo nadmieniamy, że separatory są codziennie kontrolowane, gdyby nastąpiła awaria lub zator na sieci kanalizacyjnej niezwłocznie zostałyby podjęte działania mające na celu jego usunięcie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wspomniany rów nie stanowi własności GZGK, a jego podstawowym zadaniem jest zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody - wyjaśnił Andrzej Mańka, prezes GZGK.

Ścieki znów wpadały do Wisły? Kontrola WIOŚ w Grzawie - 04.01.2022
Ścieki znów wpadały do Wisły? Kontrola WIOŚ w Grzawie przy ul. Wiejskiej - 04.01.2022 · fot. WIOŚ Katowice


Choć pracownicy WIOŚ nie stwierdzili gołym okiem obecności ścieków w rowie, do badań zostały pobrane próby wody z rowu oraz z Wisły w pięciu punktach:

 • rów melioracyjny, 2 m powyżej wylotu z przelewu burzowego kanalizacji ogólnospławnej na wysokości nieruchomości przy ul. Wiejskiej 76 w Grzawie;
 • rów melioracyjny, 2 m poniżej wylotu z przelewu burzowego kanalizacji ogólnospławnej na wysokości nieruchomości przy ul. Wiejskiej 76 w Grzawie;
 • ujście rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Wiejskiej w Grzawie do rzeki Wisły;
 • rzeka Wisła, ok. 5 m powyżej ujścia rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Wiejskiej w Grzawie do rzeki Wisły;
 • rzeka Wisła, ok. 15 m poniżej ujścia rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Wiejskiej w Grzawie do rzeki Wisły.


Ścieki znów wpadały do Wisły? Kontrola WIOŚ w Grzawie - 04.01.2022
Kontrola WIOŚ w Grzawie - 04.01.2022 · fot. WIOŚ Katowice

Ścieki znów wpadały do Wisły? Kontrola WIOŚ w Grzawie - 04.01.2022
Kontrola WIOŚ w Grzawie - 04.01.2022 · fot. WIOŚ Katowice


Ponadto inspektorzy stwierdzili, że wylot przelewu burzowego gminnej kanalizacji ogólnospławnej na wysokości nieruchomości przy ul. Wiejskiej 76 w Grzawie (będącej przedmiotem interwencji w październiku 2021, o której pisaliśmy w artykule), był suchy, bez śladów zanieczyszczeń, liście naniesione wewnątrz wylotu również były suche.

Kolejne oględziny WIOŚ przeprowadzone były nazajutrz, 5 stycznia, ponieważ w nocy pojawiło się następne zgłoszenie o wprowadzaniu ścieków lub wód z przydrożnej kanalizacji do rowu przydrożnego w Grzawie (rejon ulicy Wiejskiej 60). Zgłoszenie wpłynęło także do straży pożarnej i policji. Z informacji uzyskanych od policjantów, podczas oględzin przeprowadzonych przez nich w nocy, nie stwierdzili zanieczyszczenia.

- Inspektorzy w trakcie oględzin stwierdzili, że miejsce wskazane przez interweniującego nie jest wylotem, tylko przepustem drogowym na wjeździe na posesję nr 41 i 41A przy ul. Wiejskiej w Grzawie (dokładnie jego prawą stroną, patrząc na wprost od wjazdu na posesję nr 41 i 41A). Ze względu na zgłoszenie, pobrali w tym miejscu próbkę wody z rowu. Ponadto wezwali na miejsce przedstawicieli Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, będącego administratorem gminnej kanalizacji komunalnej. W ich obecności otwarte zostały trzy studnie na kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Wiejskiej, w których jest ewentualna możliwość wystąpienia przelewu do rowu przydrożnego, jednak przelewu nie stwierdzono. Całość ścieków płynących kanalizacją kierowana była do przepompowni zlokalizowanej na końcu ul. Wiejskiej - wyjaśnia Małgorzata Zielonka z WIOŚ.

- Wyniki analiz próbek pobranych 4 i 5 stycznia z rowu melioracyjnego przy ul. Wiejskiej w Grzawie nie wskazują, aby wody płynące rowem zostały zanieczyszczone ściekami, pochodzącymi z przelewów na kanalizacji ogólnospławnej, będącej w administracji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach - poinformował w piątek, 14 stycznia WIOŚ.

Jednocześnie WIOŚ otrzymał informację, że Spółka odcięła przelewy kanalizacji na wysokości nieruchomości przy ul. Wiejskiej 68 i 76 oraz dodatkowo zabezpieczyła przelew, znajdujący się w rejonie przepompowni ścieków (na końcu ul. Wiejskiej). Przekazana dokumentacja zdjęciowa potwierdza wykonanie prac.

Awaria w październiku. Śledztwo trwaWarto przypomnieć, że do podobnej kontroli WIOŚ doszło w październiku 2021 roku. Wówczas również wpłynęło zgłoszenie o zrzucie ścieków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z wylotu przy ul. Wiejskiej w Grzawie do rowu melioracyjnego, który dopływa do rzeki Wisły. Pracownicy WIOŚ przeprowadzili kontrolę i pobrali próbki ścieków. Okazało się, że przyczyną jest awaria sieci kanalizacji ogólnospławnej. W związku z tym zdarzeniem Komenda Powiatowa Policji oraz Prokuratura Rejonowa prowadzą śledztwo.

- Inspektorzy z bielskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach interweniowali w Grzawie 4 i 5 października 2021 r. w związku z informacją o awarii sieci kanalizacji ogólnospławnej, która miała miejsce w okolicy ul. Wiejskiej, przekazaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Poza oględzinami terenu i czynnościami wyjaśniającymi, pobrali do badań próby ścieków z wylotu przy ul. Wiejskiej oraz wody z rzeki Wisły poniżej, powyżej i z ujścia rowu melioracyjnego do rzeki - informuje Małgorzata Zielonka.

- Wyniki analiz dla ścieków odprowadzonych wylotem do rowu melioracyjnego wykazały przekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających określonych w Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych - wskazuje.

Badanie próbek wykazało:

 • BZT5 - w badanych ściekach 580mg/l, dopuszczalna 25 mg/l;
 • ChZTCr w badanych ściekach 1150 mg/l, dopuszczalna 125 mg/l;
 • zawiesina ogólna - w badanych ściekach 470 mg/l, dopuszczalna 35 mg/l,
 • azot ogólny- w badanych ściekach 110 mg/l, dopuszczalna 15 mg/l,
 • fosfor ogólny - w badanych ściekach 12,6 mg/l, dopuszczalna 2 mg/l.


W przypadku prób wody pobranych z ujścia rowu melioracyjnego do rzeki Wisły - charakteryzowały się one wyższymi wartościami badanych wskaźników, niż woda z Wisły pobrana powyżej ujścia rowu. Wyniki były różne w obu dniach i wyglądały następująco:

4 października 2021 r.:

 • BZT5 - przy ujściu rowu 48 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 2,6 mg/l,
 • ChZTCr - przy ujściu rowu 150 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 23 mg/l,
 • zawiesina ogólna - przy ujściu rowu 42 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 18 mg/l,
 • azot ogólny - przy ujściu rowu 32 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 2,1 mg/l,
 • fosfor ogólny - przy ujściu rowu 2,4 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 0,141 mg/l.


5 października 2021 r.:

 • BZT5 - przy ujściu rowu 12 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 2,3 mg/l,
 • ChZTCr - przy ujściu rowu 33 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 22 mg/l,
 • azot ogólny - przy ujściu rowu 6,5 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 2,2 mg/l,
 • fosfor ogólny - przy ujściu rowu 0,78 mg/l, a rzeki Wisły powyżej ujścia 0,127 mg/l.


- Wyniki te wskazują, że miało to charakter okresowy i związane było z awarią, ponieważ próby wody pobrane 5 października 2021 r. charakteryzują się niższymi parametrami, niż miało to miejsce dzień wcześniej - komentuje przedstawicielka WIOŚ.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.