Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Najnowsze

  • 16 lipca 2020
  • 19 lipca 2020
  • wyświetleń: 9725

W niedalekim sąsiedztwie parku ma powstać myjnia bezdotykowa

Wojewoda Śląski wydał decyzję, w której udzielił pozwolenia na budowę myjni bezdotykowej przy ul. Francuskiej w Pszczynie. Mieszkańcy dwóch budynków (zwanych Folwarkiem Księcia Pana) nie chcą się na to zgodzić ze względu na bliską odległość od domostw, a co za tym idzie - zaburzenie dotychczasowego spokoju odgłosami myjni. W ich imieniu działania podjęli Stanisław Szmajduch, przewodniczący os. Kępa oraz Marcelina Leki, radna Rady Miejskiej w Pszczynie.

Przy ul. Francuskiej w Pszczynie ma powstać myjnia bezdotykowa - 07.2020 · fot. BM / pless.pl


Inwestor, spółka Ulkat z Łąki, 6 grudnia 2018 roku złożyła wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę myjni bezdotykowej przy ulicy Francuskiej w Pszczynie. Nieruchomość, na której ma powstać obiekt, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest wyłącznie pod usługi. Ponadto, jak wynika z m.p.z.p., działka inwestycyjna położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków gminy Pszczyna. W związku z tym starostwo wystąpiło do śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach z prośbą o opinię.

W odpowiedzi konserwatora czytamy, że ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z dwoma budynkami z d. folwarku Kępa tj. budynek przy ul. Żorskiej 8/1 i budynek przy ul. Żorskiej 8/4, które ze względu na swoje walory zabytkowe i architektoniczne zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków gminy Pszczyna, postuluje się spełnienie następujących warunków dodatkowych w celu zintegrowania przestrzeni: zachowanie istniejącej zieleni, nasadzenie odpowiedniej zieleni otaczającej teren.

Końcem stycznia ubiegłego roku Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żorskiej 8/4 w Pszczynie - Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wyraził swój sprzeciw wobec planowanej inwestycji podnosząc m.in. iż (...) Budowa bezdotykowej myjni samochodowej na działce 1100/32 spowoduje obniżenie wartości historycznej, estetycznej oraz architektonicznej najbliższej okolicy. Trudno się zgodzić z opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tym bardziej, że nie została ona wydana w oparciu o całą dokumentację załączoną do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę a jedynie fragment.

Przy ul. Francuskiej w Pszczynie ma powstać myjnia bezdotykowa - 07.2020
Przy ul. Francuskiej w Pszczynie ma powstać myjnia bezdotykowa - 07.2020 · fot. BM / pless.pl


W połowie lipca 2019 roku starosta pszczyński zatwierdził jednak projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Od tej decyzji odwołali się mieszkańcy sąsiedniej nieruchomości podnosząc m.in. że budowa myjni w znacznym stopniu negatywnie wpłynie na nieruchomość położoną przy ul. Żorskiej 8/4, poprzez immisje hałasu i środków chemicznych, obniżenie wartości historycznej, estetycznej oraz architektonicznej najbliższej okolicy.

Końcem maja tego roku zainteresowane strony otrzymały decyzję wojewody śląskiego w przedmiotowej sprawie. Wojewoda odniósł się w niej do zarzutu dotyczącego ewentualnego przekroczenia norm hałasu generowanego przez planowaną myjnię samochodową. - Organ II instancji uznał zarzut za nieuzasadniony, oparty w obecnym stanie rzeczy jedynie na hipotetycznych założeniach. Taką ocenę uzasadnia fakt, że w projekcie budowlanym na str. 26, w punkcie 1.2 pod tytułem "Projektowane zagospodarowanie" jego autor wskazał na "brak emisji hałasu przekraczającego obowiązujące normy dla pory dziennej i nocnej (...)" - czytamy w decyzji Wojewody.

Ponadto organ II instancji stoi na stanowisku, iż dopiero po uruchomieniu myjni, podczas jej funkcjonowania, będzie można faktycznie stwierdzić, czy dopuszczalne normy hałasu zostaną przekroczone, bowiem dopiero wtedy, znając dzienną ilość myć, da się sprawdzić i obliczyć równoważny poziom hałasu. - Zaznaczyć przy tym należy, iż gdyby podczas eksploatacji myjni okazało się, że hałas przez nią generowany jest istotnie nadmiernie uciążliwy, należy o tym powiadomić organy ochrony środowiska, które dokonają stosownych pomiarów i stwierdzą czy dopuszczalne normy hałasu zostały przekroczone, a w przypadku ich przekroczenia wydadzą odpowiednie zalecenia w celu ograniczenia uciążliwości hałasu (np. postawienie ekranu akustycznego) - zwraca uwagę wojewoda.

Tym samym, po rozpatrzeniu odwołania mieszkańców od decyzji starosty pszczyńskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę bezdotykowej myjni samochodowej, wojewoda utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Przy ul. Francuskiej w Pszczynie ma powstać myjnia bezdotykowa - 07.2020
Stanisław Szmajduch, przewodniczący os. Kępa oraz Marcelina Leki, radna Rady Miejskiej w Pszczynie spotkali się przy działce, na której ma stanąć myjnia bezdotykowa · fot. BM / pless.pl


Stanisław Szmajduch, przewodniczący os. Kępa oraz Marcelina Leki, radna Rady Miejskiej w Pszczynie spotkali się w ubiegłym tygodniu, by omówić dalsze działania. Ich zdaniem wybudowanie w tym miejscu myjni bezdotykowej zakłóci panujący spokój i ciszę. Ponadto, jak czytamy w interpelacji złożonej przez radną 13 lipca w Urzędzie Miejskim: - wydana decyzja jest również niezrozumiała dla mieszkańców naszego pięknego miasta, gdzie cenimy sobie walory historyczne oraz uroki naszego często odwiedzanego parku. Trudno będzie zaakceptować widok nowoczesnej myjni na skraju parku.

W swoim piśmie Marcelina Leki poprosiła burmistrza o pomoc. - Zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców zabytkowych kamienic oraz wszystkich mieszkańców, którzy nie zgadzają się z wydaną decyzją, o interwencję Pana Burmistrza jako gospodarza naszego pięknego miasta w/w sprawie.

Radna zaapelowała również, aby podczas sprzedaży terenów w granicach administracyjnych miasta Pszczyna, zwracać znaczną uwagę na zabezpieczenia przed uciążliwymi usługami w terenie zabytkowym.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.