pless.pl

Reklama

Gorące tematy

 • 18 stycznia 2023
 • 19 stycznia 2023
 • wyświetleń: 2377

Gminy i stowarzyszenia wnioskują w sprawie ochrony lasów

W grudniu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Kobiór. W tej sprawie uwagi wniosły niektóre gminy powiatu pszczyńskiego oraz dwa lokalne stowarzyszenia.

Reklama

drewno
Gminy i stowarzyszenia wypowiedziały się w sprawie lasów · fot. R.L.


Uwagi w sprawie projektu wpłynęły od studzienicko-jankowicko-kobiórskiego stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ziemi Pszczyńskiej "Nasze Dziedzictwo" oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ziemi Pszczyńskiej "Międzyrzecze".

Uwagi Stowarzyszenia "Nasze Dziedzictwo"Poniżej przedstawiamy najważniejsze uwagi przekazane przez "Nasze Dziedzictwo":

Ze względu na ogromne znaczenie lasów jako miejsc wypoczynku mieszkańców powiatu pszczyńskiego oraz dużej części Śląska, a także z uwagi na lokalizację w pobliżu dużych skupisk ludzkich, znaczenie dla krajobrazu i znaczenie symboliczno-kulturowe, stowarzyszenie zawnioskowało o wprowadzenie do Planu Urządzania Lasu zapisu uznającego lasy w granicach powiatu pszczyńskiego administrowane przez Nadleśnictwo Kobiór za lasy o intensywnym oddziaływaniu społecznym (IOS) w rozumieniu Zarządzenia nr 58 GDLP z dnia 5 lipca 2022.

Zawnioskowano także m.in. o zaniechanie cięć rębnych w lasach pełniących funkcję ochronną oraz objęcie szczególną ochroną drzew dojrzałych, zbliżających się do wymiarów pomnikowych.

Uwagi Stowarzyszenia "Międzyrzecze""Międzyrzecze" wystosowało następujący wniosek do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

Szanowni Państwo,

Pragnę zwrócić uwagę, że Lasy Pszczyńskie odgrywają ważną rolę społeczno-kulturową. Służą nie tylko rekreacji i działalności gospodarczej - choć to ostatnia strona jest najbardziej widoczna - są naszym wspólnym dziedzictwem. Dlatego z troską i obawą przyjmujemy plany wyrębu drewna, jaki Nadleśnictwo Kobiór zamierza realizować w przedstawionym Projekcie Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kobiór na lata 2023-2033. Uważamy, że stanowi on zagrożenie dla ważnej funkcji społecznej, jaką odgrywa kompleks Lasów Pszczyńskich dla mieszkańców Tychów, Pszczyny, Mikołowa, Łazisk, Orzesza, Bierunia czy Lędzin oraz całej rzeszy turystów odwiedzających nasz region, historycznie pojmowaną Ziemię Pszczyńska. Liczne grono pasjonatów historii, miłośników przyrody i zwykłych mieszkańców z obawą patrzy na przeważający w polityce Nadleśnictwa aspekt gospodarczy, który w praktyce - niesłusznie - przeważa nad pozostałymi - rekreacyjnym, czy przyrodniczym. Taka polityka nie ma za wiele wspólnego z tzw. zrównoważonym rozwojem (czyli rozsądnym, z poszanowaniem dostępnych zasobów, z zachowaniem możliwości ich odnawiania), zrównoważoną gospodarką leśną. Nadleśnictwo powinno naszym zdaniem bardziej wsłuchiwać się w głos społeczny, samorządów, organizacji, prowadzić konstruktywny dialog, a także jasno i odpowiednio wcześniej informować o swoich planach, zamierzeniach.

Jako organizacja społeczna, obywatelska, skupiająca mieszkańców otuliny kompleksu Lasów Pszczyńskich, wyrażamy zaniepokojenie i obawę o przyszłość Lasów Pszczyńskich, apelujemy o ograniczenie wyrębu do koniecznego minimum, zatrzymanie wkraczania cywilizacji na tereny kompleksów leśnych.

Pragnę zauważyć, że budowa drogi ekspresowej S1, a w niedalekiej przyszłości także szybkiej kolei do Ostrawy, doprowadzi do kolejnej dewastacji Lasów Pszczyńskich. Powie ktoś - to cena postępu i wygody. Zgoda. Ale ograniczmy tą ingerencję do koniecznego minimum. Las, cisza, przyroda, to są wartości podstawowe dla człowieka. Stanowią cenny zasób, potencjał i przeciwwagę dla wkraczającego tu przemysłu, czy działalności wydobywczej. To naturalny rezerwuar świeżego powietrza, filtr zatrzymujący zanieczyszczenia, gwarancja równowagi środowiskowej, ostoja dzikiej zwierzyny.

Każde działanie wnikające w naturalną tkankę Lasów Pszczyńskich powinno być przemyślane i rozważne. Pozwólmy zachować piękno pszczyńskiego kompleksu dla przyszłych pokoleń. Uchrońmy je od rabunkowej gospodarki. Wprowadźmy kolejne strefy ochronne - krajobrazowe, jak i pomnikowe etc. Zintensyfikujmy bardziej działania edukacyjne (współpraca ze szkołami, prezentacja na dożynkach). Zrewitalizujmy zabytki (jak dzieje się z piekarokami, głazami, czy kapliczkami leśnymi) położone na terenie kompleksu leśnego. Wyznaczmy trasy turystyczne (tak jak się to już dzieje). Wszystko z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. A wszystkie te działania przedyskutujmy z czynnikiem społecznym, reprezentującym mieszkańców, organizacje i samorządy - taką swoistą Radę Społeczną Nadleśnictwa, z głosem doradczym. Jeżeli nauczymy się wzajemnie rozmawiać i słuchać, coś dobrego, i tylko dobrego może z tego wyniknąć. Ku pożytkowi wszystkich.

Z szacunkiem

dr Grzegorz Sztoler
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ziemi Pszczyńskiej "Międzyrzecze"


Aleja Dębowa Pszczyna - Promnice - 31.07.2020
Aleja Dębowa Pszczyna - Promnice · fot. ar / pless.pl


A jakie argumenty w sprawie przedstawiły gminy powiatu pszczyńskiego?

Gmina PszczynaPszczyński ratusz wskazał na:

 • znaczne ograniczenie obszarów rębni zupełnej Ib w granicach administracyjnych gminy Pszczyna oraz zaniechanie lokalizowania tych obszarów rębnych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie,
 • zaniechanie bądź stanowcze ograniczenie powierzchni przewidzianych do rębni gniazdowej oraz stopniowej, w szczególności na obszarze Rezerwatu przyrody "Żubrowisko",
 • zwiększenie obszarów przewidzianych pod zalesienia w okresie gospodarczym - w całym nadleśnictwie przewiduje się odnowienia na obszarze (tylko!) 380 ha.


- Powyższe działania powinny zmierzać do zmniejszenia ilości pozyskanego drewna w stosunku do spodziewanego przyrostu masy drzewnej w okresie obowiązywania planu - wskazuje Piotr Łapa - rzecznik Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

- Pragnę zaznaczyć, że lasy są dobrem ogólnonarodowym. Oczywistym jest prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej na obszarach zalesionych, jednak kategorycznie wnoszę sprzeciw wobec prowadzenia zrębów wielkich połaci lasu. Lasy Pszczyńskie, ze względu na swoje położenie oraz wartości historyczne oraz przyrodnicze, powinny głównie spełniać funkcje społeczne i przyrodnicze, a gospodarcze pozyskanie drewna powinno być ograniczone bądź całkowicie zaniechane - dodaje przedstawiciel ratusza.

las
W grudniu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Kobiór · fot. Alarm dla Drzew


Gmina GoczałkowiceJak informuje wójt Gabriela Placha, lasy znajdujące się w strefie B uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój zostały zaliczone do gospodarstw specjalnych.

- Gmina Goczałkowice-Zdrój pismem z dnia 21 grudnia wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach o zmianę w opisie ogólnym lasu w zakresie zaliczenia do gospodarstw specjalnych lasów znajdujących się na terenie Gminy-Goczałkowice-Zdrój w strefach uzdrowiskowych A oraz B - czytamy w odpowiedzi wójt.

Jak wyjaśnia G. Placha, zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu, gospodarstwo specjalne obejmuje obszary funkcjonalne pełniące funkcje specyficzne w urządzanym obiekcie, których realizacja wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych, co dotyczy m.in. rezerwatów oraz stref objętych zakazem pozyskiwania drewna.

- Zaliczenie lasów znajdujących się na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój do gospodarstw specjalnych jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy Gminą Goczałkowice-Zdrój a Nadleśnictwem Kobiór i zapewni ochronę bogactwa naturalnego oraz różnorodności biologicznej, co jest szczególnie ważne w gminie uzdrowiskowej - wskazuje Gabriela Placha.

las
Szkółka leśna · fot. pixabay


Gmina MiedźnaUrząd nie wniósł uwag.

Gmina Kobiór- W odpowiedzi na email w sprawie konsultacji dot. projektu Planu Urządzania Lasu w latach 2023-2032, uprzejmie informuję, że Gmina Kobiór wysłała uwagi dot. w/w planu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach - poinformowała nasz portal przedstawicielka urzędu Renata Szotek.

Nie uzyskaliśmy jednak szczegółowych informacji co do treści uwag.

Gmina SuszecWójt Marian Pawlas poinformował, że gmina Suszec nie wystosowała pisma, gdyż ze strony społecznej w tej sprawie bezpośrednio do urzędu nie wpłynął żaden apel.

- Jednocześnie popieram wysiłki dążące do powiększenia obszarów lasów. Według analizy projektu Planu Urządzania Lasu, z którym się zapoznaliśmy, w naszej opinii nie ma zastrzeżeń, gdyż ilość drzewostanu nie ulegnie zmniejszeniu w naszym rejonie. Usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami, zgodnie z prowadzoną zrównoważoną gospodarka leśną - czytamy w piśmie wójta.

las, wycinka
Wycinka - zdjęcie ilustracyjne · fot. pixabay.com


Gmina PawłowiceGmina Pawłowice nie wniosła uwag.

Powiat pszczyńskiStarostwo Powiatowe w Pszczynie nie wniosło uwag.

Przypomnijmy, że także miasto Tychy apelowało o ochronę lasów kobiórskich - pisaliśmy o tym w artykule Tychy wnioskują o ochronę lasów na terenie Nadleśnictwa Kobiór.

Oprócz tego mieszkańcy Tychów, którym leży na sercu kondycja lasów Nadleśnictwa Kobiór, wystosowali internetową petycję: Stop wycinkom lasów - petycja dot. projektu nadleśnictwa.

O trwających konsultacjach zawiadamialiśmy tutaj: Plan urządzania lasu w latach 2023-2032 - konsultacje.

pszczyna,łąka,las,terazwpszczynie,lovepless,silesia,lovesilesia,fotodnia,instagram
Las w Łące · fot. pless.pl


Czego dotyczy Plan Urządzania Lasu?Przypomnijmy cele, dla których sporządzono projekt Planu Urządzania Lasu:

 • inwentaryzacja zasobów przyrodniczo-leśnych
 • ocena stanu lasu
 • ocena zagrożeń lasu
 • rozpoznanie funkcji lasu w powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzennym
 • dokonanie podziału lasów - wg pełnionych funkcji i przyjętych celów gospodarowania- na gospodarstwa (w tym: specjalne, lasów ochronnych oraz lasów wielofunkcyjnych z dominującą funkcją produkcyjną - zwanych dalej lasami gospodarczymi) z wyróżnieniem drzewostanów do przebudowy, dla potrzeb regulacji użytkowania
 • głównego, optymalizacji etatów użytkowania rębnego i przedrębnego oraz realizacji długookresowych i średniookresowych celów hodowlanych
 • projektowanie pożądanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej lasu oraz budowy piętrowej drzewostanów
 • kształtowanie wielkości i struktury zapasu produkcyjnego drzewostanów
 • ustalenie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego, ustalenie możliwości lokalizacji etatu cięć użytkowania rębnego w wielkości przyjętej za optymalną, ustalenie zadań gospodarczych na 10-lecie i określenie sposobów ich realizacji, sporządzenie projektu planów szczegółowych (plan cięć, plan hodowli)
 • ustalenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej)
 • określenie potrzeb w zakresie remontów i budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji, zobrazowanie przestrzenne urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej
 • opracowanie map gospodarczych i tematycznych.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.