pless.pl

Reklama

Gorące tematy

 • 22 grudnia 2022
 • 27 grudnia 2022
 • wyświetleń: 4088

Budżet gminy Pszczyna przyjęty. W 2023 roku 80 mln zł na inwestycje

Podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie uchwalono budżet na 2023 rok. Zaplanowane wydatki wyniosą 321 mln zł. Olbrzymie środki przekazane zostaną na realizację inwestycji. W przyszłym roku wyniosą one prawie 80 mln zł. Publikujemy listę zadań.

Reklama

Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.12.2022
Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.12.2022 · fot. UM Pszczyna


- Tegoroczny budżet stawia wyzwanie trudnym czasom, ale jednocześnie daje ogromne możliwości podtrzymania odpowiedniego poziomu rozwoju przy trudnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, jaką jest inflacja, czy wojna na Ukrainie. W tym roku przygotowaliśmy wyjątkowo duży załącznik inwestycyjny. Przekażemy prawie 80 mln zł na inwestycje. Część z nich rozpoczęliśmy w 2022 roku, a zakończenie realizacji będzie miało miejsce w przyszłym roku. Mam na myśli m.in. budowę Pszczyńskiego Centrum Kultury, dwóch przedszkoli (w Czarkowie oraz Studzienicach), budowę osiedla Luiza oraz budynków socjalnych - wymieniał burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podczas sesji w czwartek 22 grudnia.

- Po raz pierwszy musimy uzupełnić budżet wypuszczeniem obligacji o wartości 9 mln zł, a także zaciągnąć kredyt w wysokości 18 milionów złotych (przyp. red.) po to, aby móc zrealizować wymieniane zadania. Tradycyjnie w budżecie gminy subwencja oświatowa pokrywa nieco ponad 50 %. To oznacza, że drugą połowę musimy wypracować z dochodów własnych gminy. Jest to ogromnym obciążeniem. W tym roku wydatki oświatowe wynoszą 138 mln zł, co oznacza, że prawie 70 mln zł musimy pokryć z naszego budżetu - wyjaśniał D. Skrobol.

- Dziękuję radnym za przegłosowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok przygotowanego wspólnie przez nasze służby finansowe, pana Skarbnika, zastępców, naczelników, kierowników i pracowników. To wielotygodniowa praca, żeby 15 listopada przedłożyć Państwu dokument. My z naszej strony zrobimy wszystko, aby go realizować - podsumował burmistrz.

Inwestycje w 2023 rokuINWESTYCJE łączna kwota na 2023 rok 79.794.839,17 zł, (w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 8.488.985 zł,)

Inwestycje drogowe
zarówno na drogi powiatowe jak i gminne przeznacza się kwotę 13.441.509,58 zł Najważniejsze z inwestycji drogowych to:

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych - zadanie wieloletnie, łączne nakłady: 32.797.039 zł., na 2023 rok: 4.000.000 zł

 • Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące, zadanie 2-letnie, łączne nakłady 3.950.000, na rok 2023 : 1.955.700 zł.
 • Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudołtowicach -zadanie wieloletnie, łączne nakłady : 400.000 zł, na rok 2023 : 320.000 zł.
 • Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie - zadanie wieloletnie, łączne nakłady w kwocie 6.013.450 zł, na rok 2023 : 3.700.000 zł - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
 • Przebudowa ul. Ogrodowej w Pszczynie - zadanie dwuletnie 1.650.000 zł, na rok 2023 450.000 zł.
 • Przebudowa ul. Ułanów Pszczyńskich - 465.000 zł
 • Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie - 240.000 zł.
 • Przebudowa ul. Musioła i Brandysa w Pszczynie - 311.000 zł.
 • Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - 643.765,88 zł
 • Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach - 250.000 zł


Oświatowe zadania inwestycyjne:

Najważniejsze to budowa dwóch przedszkoli, w Studzienicach i Czarkowie, która rozpoczęła się w 2022 r, wydatki planowane na 2023 na łączną kwotę 18.421.000 zł (w roku 2022 kwota zabezpieczona to 3.000.000 zł). Budowa przedszkoli dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.000.000 zł.

Inwestycje mieszkaniowe:

 • budowa budynku socjalnego przy ul. Dobrawy, zadanie wieloletnie w łącznej kwocie 12.909.767 zł, na 2023 rok 10.487.867, 58 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10.409.400 zł.
 • rozbudowa budynku ośrodka kultury w Studzionce, zadane wieloletnie, łącznie 2.500.000 zł, w 2023 roku 1.000.000 zł. zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł.


Inwestycje w obiekty sportowe:

W 2023 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na budowę boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie.

Budowa sali widowiskowej PCKul - gmina jest w trakcie realizacji największej gminnej inwestycji z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych. W 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 20.000.000 zł, łączne nakłady to: 43.145.400 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na te zadania zabezpieczono kwotę 7.572.575 zł. W ramach tych działań przeznacza się dotacje na programy:

 • Program STOP SMOG w gminie Pszczyna i Czyste powietrze - dotacje dla mieszkańców na termomodernizacje i wymianę źródeł ciepła, w kwocie 7.072.575,01 zł
 • Program Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej , odnawialne źródła energii FOTOWOLTAIKA 500.000 zł,


Pszczyński Budżet Obywatelski, kolejny raz w budżecie zabezpieczono środki finansowe na jego realizację, w wysokości 2.373.320 zł (26 projektów).

Dochody i wydatkiDochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości ogółem 297.885.217,61 zł

w tym: dochody bieżące 254.687.641,35 zł,

dochody majątkowe 43.197.576,26 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości ogółem 321.351.659,23 zł

w tym: wydatki bieżące 241.556.820,06 zł,

wydatki majątkowe 79.794.839,17 zł.

Przychody budżetu na rok 2023 wynoszą 33.000.000,00 zł. Są to:

- planowany kredyt długoterminowy w kwocie 18.000.000 zł,

-
przychodów z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł.

-
przychodów pochodzących z wolnych środków z 2022 r w kwocie 6.000.000 zł ( dodatkowe dochody z udziału we wpływach z podatku doch. od os. fiz. przekazane w 2022 r.)

Rozchody budżetu na 2023 rok wynoszą 9.533.558,38 zł. Środki te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pozyczki w kwocie 30.000 zł. dla Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 297.885.217,61 zł. Składają się na nie:

 1. Dochody własne 323.245 zł
 2. subwencje z budżetu państwa 883.641 zł
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące


(gł. Wydatki dokonywane przez OPS, a także zadania zlecone realizowane w Urzędzie) 20.363.911 zł

 1. Dotacje między JST ( dotacja dla MPBP, system rowerów miejskich) 709,75 zł
 2. Środki z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie do ścieżek


rowerowych, Klub Seniora w Pszczynie, usługi społeczne, program

STOP SMOG oraz termomodernizacji budynków) 8.951.055,60 zł

 1. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład 500.000 zł
 2. Dochody z Funduszu Pomocy 600 zł
 3. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 065,25 zł
 4. Dochody z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego 409.400 zł
 5. Dochody z Funduszu Termomodernizacji i Remontów 583.590,01 zł


Wydatki budżetu zaplanowano łącznie w wysokości 321.351.659,23 zł

Podział wydatkówPodział wydatków w układzie do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 • Rolnictwo i łowiectwo - 923.400
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 300.000
 • Transport i łączność - 22.200.979,38
 • Gospodarka mieszkaniowa - 23.113.392,28
 • Działalność usługowa - 362.200
 • Administracja publiczna - 26.259.148
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8000
 • Obrona narodowa - 300
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.459.095
 • Obsługa długu publicznego - 3.259.186,54
 • Różne rozliczenia - 1.400.000
 • Oświata i wychowanie - 137.696.910,98
 • Ochrona zdrowia - 1.902.385,58
 • Pomoc społeczna - 9.066.570
 • Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.212.566
 • Rodzina - 23.336.556
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 36.055.555,97
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.076.751,54
 • Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 30.000
 • Kultura fizyczna - 6.688.661,96.


Wydatki budżetu gminy w podziale na grupy przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126.614.562,00 zł,

-
udzielone dotacje na zadania bieżące 16.187.551,54 zł,

Obejmują zarówno jednostki sektora finansów publicznych (PCKul, MPBP, PORT oraz dotacje między innymi jst) oraz stowarzyszenia i organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych (niepubliczne przedszkola, żłobki, dotacje dla klubów sportowych oraz organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.827.831,00 zł, (głównie pomoc udzielana przez OPS )

-
wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych 589.347,00 zł,

(Program Słoneczna gmina Pszczyna, Klub Seniora w Pszczynie oraz usługi społeczne na rzecz ograniczenia kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym - realizowane przez OPS, Wsparcie dla uczniów z Ukrainy)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 72.078.341,98 zł ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, usług, odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów, usług remontowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, delegacje)

- wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w kwocie 138.909.476,98 zł, a otrzymana subwencja w wysokości 78.883.641 zł pokrywa zaledwie 56,78 %, gmina dopłaci 60.025.835,98 zł.

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.