Gorące tematy

  • 19 stycznia 2020
  • 20 stycznia 2020
  • wyświetleń: 16704

Szpital powiatowy w Pszczynie podsumowuje miniony rok

Jesteście ciekawi co zmieniło się w minionym roku w pszczyńskim szpitalu? Ilu przyjął pacjentów, ile urodziło się tu dzieci oraz jakie inwestycje poczynił? Zapraszamy do przeczytania podsumowania, które szpital opublikował na swojej stronie.

szpital, korfantego, wodna wieża
Szpital powiatowy w Pszczynie · fot. pless.pl


To był rok pełen ogrom­nych zmianW ciągu całego roku 2019 w szpi­talu było hos­pi­tal­i­zowanych 8134 pac­jen­tów, na Izbie Przyjęć zaopa­trzyliśmy 10660 osób, nar­o­dz­iło się 651 dzieci. W pier­wszej połowie roku udało się nam się uzyskać kon­trakt na bada­nia endoskopowe - bada­nia wyko­nano 370 pac­jen­tom, następ­nie zaczęliśmy prowadzić finan­sowane ze środ­ków NFZ porad­nie: chirur­giczną i ortope­dy­czną, gdzie pomocy udzielono łącznie 4472 osobom. W maju zaczęliśmy przyj­mować pac­jen­tów na NFZ w Zakładzie Reha­bil­i­tacji, tam do końca grud­nia pomogliśmy 596 pac­jen­tom. W lipcu zaczął przyj­mować pac­jen­tów Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy, który zapełnił się w ciągu kilku pier­wszych dni i jego obłoże­nie jest cały czas stupro­cen­towe. Od miesiąca mamy kon­trakt na wykony­wanie badań tomo­grafii kom­put­erowej dla pac­jen­tów ambulatoryjnych.

Zda­jemy sobie sprawę z tego jak ważné jest ksz­tałce­nie nowych kadr medy­cznych. Jesteśmy świadomi tego, że dla roz­woju ochrony zdrowia w Polsce potrzebni są młodzi ludzie. Wiemy również, że przed­staw­iciele białego per­son­alu, którzy mają już doświad­cze­nie, stanowią prawdziwą skarb­nicę wiedzy i są źródłem inspiracji dla młod­szych stażem medyków. W naszym szpi­talu pracuje wielu doświad­c­zonych, pro­fesjon­al­nych pra­cown­ików ochrony zdrowia, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i umiejęt­noś­ci­ami. Dlat­ego też szpi­tal pod­jął ścisłą współpracę z kilkoma wyższymi szkołami medy­cznymi. W szpi­talu odby­wają się zaję­cia klin­iczne, zaję­cia prak­ty­czne oraz indy­wid­u­alne prak­tyki. Stale obecni są m.in. stu­denci kierunku lekarskiego, pielęg­niarstwa, położnictwa, przys­zli fizjoter­apeuci, ratown­icy medy­czni oraz opiekunowie medy­czni. Częs­tokroć stu­denci kierunków medy­cznych decy­dują się również na wolon­tariat w szpi­talu. W szpi­talu pojaw­ili się również młodzi ludzie, którzy dopiero obier­ają swoją drogę życiową - uczniowie liceum o pro­filu medy­cznym, którzy mogli poz­nać szpi­tal od wewnątrz i zobaczyć jak wygląda życie medyka w prak­tyce. W naszym szpi­talu odbyły się również nowa­torskie zaję­cia dla dok­toran­tów Śląskiego Uni­w­er­sytetu Medycznego.

Udało nam się uzyskać akredy­tację do prowadzenia spec­jal­iza­cji lekars­kich w dziedzinie położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych oraz geri­atrii. Czekamy na decyzję, która umożliwi nam prowadze­nie spec­jal­iza­cji w dziedzinie chirurgii ogól­nej. Uzyski­wanie kole­jnych akredy­tacji jest w toku. Na niemal każdym odd­ziale możemy prowadzić staże kierunk­owe dla lekarzy spec­jal­izu­ją­cych się w określonych dziedz­i­nach. Final­izu­jemy współpracę z jed­nos­tką, z którą wspól­nie prowadzić będziemy kursy spec­jal­iza­cyjne w dziedzinie orto­pe­dii i trau­ma­tologii narządu ruchu na zlece­nie Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego w Warsza­wie. Od 2019 r. możemy prowadzić lekarskie staże pody­plo­mowe, co zaowocow­ało nową młodą kadrą medyczną.

W ciągu 2019 r. uczest­niczyliśmy w 3 pro­gra­mach zdrowot­nych, które kierowane były do różnych grup społecznych: dzieci w zakre­sie korekt wad postawy, osób starszych w zakre­sie pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej i diag­nos­tyki oraz osób uza­leżnionych od alko­holu lub zagrożonych uza­leżnie­niem w zakre­sie edukacji zdrowotnej.

Zda­jemy sobie sprawę jak ważné we współczes­nej medy­cynie są nowe tech­nolo­gie i nowoczesne urządzenia. W ciągu pół­torej roku dzi­ałal­ności zaku­pi­ono dla szpi­tala sprzęt o łącznej wartości ponad 3 mln zł! Nie ma odd­zi­ału, na którym nie zro­bilibyśmy jakiejś inwest­y­cji sprzę­towej. Nie ma również odd­zi­ału, który nie zostałby obdarowany w jakiś sposób. Warto wymienić te wszys­tkie działania.

Najwięcej inwest­y­cji przeprowad­zono w Odd­ziale Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii. Niek­tóre z tych sprzętów zna­j­dują się na Bloku Oper­a­cyjnym, na którym odbywa się anestezjo­log­iczna część pracy odd­zi­ału. W lokaliza­cji samego odd­zi­ału - w części zaj­mu­jącej się inten­sy­wną ter­apią, również wymieniono wiele urządzeń. Odd­ział wyposażono w nowy sprzęt: 9 kar­diomon­i­torów, przy czym 6 z nich wyposażonych jest w stację cen­tral­nego nad­zoru, a jedno ma anal­iza­tor gazów aneste­ty­cznych, 6 urządzeń do ogrze­wa­nia pac­jenta, zaku­pi­ono 42 pompy infuzyjne wyposażone w stacje doku­jące oraz statywy, aparat USG, 3 inhala­tory, 3 ssaki elek­tryczne, kar­diosty­mu­la­tor, aparat do znieczu­le­nia, 3 urządzenia do ogrze­wa­nia płynów infuzyjnych, 3 mon­i­tory rzutu serca, 2 mon­i­tory zwiotczenia mięśni, bron­chofiberoskop, zestaw do intubacji dotchaw­iczej - vide­o­laryn­goskop, 2 res­pi­ra­tory trans­portowe, 2 wózki rean­i­ma­cyjne, 3 wózki aneste­ty­czne, urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów, 3 defi­bry­la­tory, punkt pielęg­niarski został wyposażony w nową cen­tralkę. Jeden z defi­bry­la­torów pochodzi z darow­izny, podob­nie jak dwa mon­i­tory zwiotczenia mięśni.

Współpracu­jący z odd­zi­ałami o pro­filu zabiegowym Blok Oper­a­cyjny został wyposażony w nowy aparat rentgenowski - Ramię C, artroskop oraz aparat do elek­trochirurgii. Zakupil­iśmy nowe lampy oper­a­cyjne, narzędzia ortope­dy­czne, myjkę do obuwia, wymie­nil­iśmy stoły oper­a­cyjne. Mamy również nowe far­tuchy ochronne RTG zaku­pi­one przez Powiat Pszczyński. Ramię C zaku­pi­ono z pieniędzy przekazanych przez Gminę Goczałkowice-​Zdrój, Gminę Suszec oraz Gminę Kobiór. Defi­bry­la­tor trans­portowy zna­j­du­jący się w części anestezjo­log­icznej Bloku Oper­a­cyjnego kupi­ono z pieniędzy Gminy Pawłow­ice, wózek do aparatu laparoskopowego zaspon­sorował Powiat Pszczyński oraz Gmina Goczałkowice-​Zdrój. Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej wzbo­gacił się w nowy ssak elek­tryczny oraz urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów. Odd­ział ściśle współpracuje z Blok­iem Oper­a­cyjnym, gdzie korzysta z zestawu laparoskopowego, do którego zaku­pi­ono m.in. nowy mon­i­tor oraz pompę. Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej wzbo­gacił się o nowy ssak elek­tryczny oraz myjnię-​dezynfektor do basenów. Na Bloku Oper­a­cyjnym do dys­pozy­cji odd­zi­ału zna­j­duje się nowy aparat rentgenowski (Ramię C), artroskop, narzędzia ortope­dy­czne i osłony radi­o­log­iczne RTG.

Odd­ział Chorób Wewnętrznych otrzy­mał do dys­pozy­cji 7 inhala­torów, aparat elek­trokar­dio­graficzny oraz aparat ciśnieniowy, ssak elek­tryczny i dezyn­fek­tor do basenów. W Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym, który został całkowicie wyre­mon­towany, odnow­iliśmy również pomieszcze­nie reha­bil­i­ta­cyjne, gdzie zakupil­iśmy, m.in. nowe dra­binki, tor do nauki chodzenia i inne ele­menty wyposaże­nia. Pojaw­iły się telewiz­ory dla pac­jen­tów, zakupil­iśmy również ssak elek­tryczny oraz urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów. Wiele ele­men­tów wyposaże­nia odd­zi­ału pochodzi pochodzi z zaprzy­jaźnionego powiatu Anhalt-​Bitterfeld, m.in. łóżka, szafki przyłóżkowe, chodziki, wózki inwalidzkie, toalety przenośné. Na potrzeby Odd­zi­ału Geri­atrycznego zakupil­iśmy nowy ssak elek­tryczny oraz myjnię-​dezynfektor do basenów. Dla Odd­zi­ału Neu­rologii zain­west­owal­iśmy w nowy defi­bry­la­tor, 2 ssaki elek­tryczne, urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów. Zakupil­iśmy nowoczesne łóżko inten­sy­wnej opieki medy­cznej.

Ściśle współpracu­jąca z Odd­zi­ałem Neu­rologii Pra­cow­nia EEG wyposażona została w nowy aparat EEG. Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy został wyposażony w nowoczesne USG, 2 aparaty KTG, 2 detek­tory tętna płodu, wagę medy­czną ze wzros­tomierzem, defi­bry­la­tor oraz 2 myjnie-​dezynfektory do basenów. Na sali cięć cesars­kich wymie­nil­iśmy stół oper­a­cyjny. Odd­ział Neona­to­log­iczny został wyposażony w nową lampę do fototer­apii, inku­ba­tor, 2 promi­en­niki pod­cz­er­wieni, biliru­bi­nometr, 2 kar­diomon­i­tory, 2 res­pi­ra­tory, ssak elek­tryczny, urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów oraz stanowisko noworod­kowe do resus­cy­tacji. Część tych sprzętów pochodzi z darow­izny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - inku­ba­tor, lampa do fototer­apii, biliru­bi­nometr oraz 2 kar­diomon­i­tory.

Na potrzeby pac­jen­tów Izby Przyjęć zakupil­iśmy nową wagę ze wzros­tomierzem oraz dezyn­fek­tor do basenów. Cen­tralna Steryl­iza­tor­nia dzięki zakupom sfi­nan­sowanym przez Gminę Kobiór oraz Powiat pszczyński została wyposażona w nową myjkę ultra­dźwiękową. W Pra­cowni USG pojawił się dodatkowy aparat USG pochodzący z darow­izny. W Zakładzie Reha­bil­i­tacji możemy poma­gać pac­jen­tom dzięki nowoczes­nemu apara­towi do laseroter­apii ze skanerem oraz dzięki nowemu apara­towi do elek­troter­apii. Sprzęt Pra­cowni Endoskopowej w całości został zaku­pi­ony dzięki darow­iz­nom z kilku gmin powiatu pszczyńskiego - otrzy­mal­iśmy nowoczesny zestaw endoskopowy wraz z 2 videogas­troskopami, 2 videokolonoskopami, pompą endoskopową. Sprzęt ten sfi­nan­sowany został z pieniędzy należą­cych do Gminy Pszczyna oraz Gminy Miedźna. Wyposaże­nie Pra­cownię uzu­peł­nia nowa myj­nia endoskopowa, którą zaspon­sorowały Gmina Miedźna i Kobiór.

To wszys­tko nie udałoby się, gdyby nie było wspar­cia ze strony powiatu, okolicznych gmin, innych orga­ni­za­cji i po prostu - ludzi dobrej woli. Końcem 2018 r. naw­iązana została współpraca pomiędzy Powiatem Pszczyńskim, w sto­warzysze­niem "Omnibus", które zor­ga­ni­zowało zbiórkę inter­ne­tową. Pod aus­pic­jami "Omnibusa" oby­wała się również zbiórka 1% podatku za 2018 rok. Darow­iznę na cele szpi­tala przekazały wszys­tkie gminy Powiatu Pszczyńskiego: Pszczyna, Goczałkowice-​Zdrój, Suszec, Miedźna, Kobiór, Pawłow­ice. Naszą dzi­ałal­ność stale wspiera finan­sowo Powiat Pszczyński. Końcem 2019 roku, do "Omnibusa" jako darow­izna wpłynęły również pieniądze z PG Sile­sia. Trudno wymienić jak wiele osób i orga­ni­za­cji wspiera rozwój pszczyńskiego szpi­tala, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

W drugiej połowie 2019 roku zor­ga­ni­zowano dwie imprezy artysty­czne, które miały na celu wspar­cie pszczyńskiego szpi­tala - przed­staw­ie­nie "Bajka na nie­pogodę", która zagrano we wszys­t­kich gmi­nach powiatu oraz kon­cert "Nar­o­dziny Gwiazd", który odbył się na deskach Pszczyńskiego Dom Kul­tury. W każde z tych przed­sięwz­ięć zaan­gażowanych było wiele osób: samorzą­dow­ców, pra­cown­ików szpi­tala, ludzi związanych z Pszczyńskim Cen­trum Kul­tury, z Pszczyńskim Ogniskiem Muzy­cznym, ze sto­warzysze­niem "Omnibus". Nieby­wałe zain­tere­sowanie oboma wydarzeni­ami świad­czy o tym, że szpi­tal jest insty­tucją za którą stoją ludzie, którzy wiele poświęcą dla jej rozwoju.

Dzięku­jemy wszys­tkim za ten rok, dzięku­jemy za wasze wspar­cie i ciepło, za dobrą wolę i cier­pli­wość, za pozy­ty­wne emocje, które otaczają nas i spraw­iają, że chcemy być dla Was źródłem poczu­cia bez­pieczeństwa. Ist­niejemy dla Was, chcemy Wam poma­gać, chcemy stawać się dla Was coraz lepsi. Mamy nadzieję, że rok 2020 będzie obfi­tował w wiele dobrych wydarzeń, które będą inspiru­jące i które będzie można wspom­i­nać z uśmiechem na twarzy. Tego z całego serca życzymy i Wam i sobie!

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie


Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.