Gorące tematy

  • 13 września 2018
  • 14 września 2018
  • wyświetleń: 15372

NIK opublikował raport z kontroli w szpitalu. Starostwo odpowiada

6 września Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej opublikowała protokół z kontroli przeprowadzonej w pszczyńskim szpitalu w okresie od kwietnia do sierpnia 2017 r. Wystąpienie pokontrolne NIK skierował do powiatu 11 grudnia 2017 r. Starostwo nie kryje zaskoczenia, że raport ukazał się dopiero teraz i odpowiada na zastrzeżenia przytoczone w protokole.

Szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie · fot. pless.pl


Protokół z kontroli przeprowadzonej przez NIK zawierał dwa wnioski, które powiat niezwłocznie zrealizował i już podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego uzyskał opinię radnych ws. ograniczenia świadczeń w zakresie endokrynologii oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, a także kolejny raz wezwał - ówczesnego dzierżawcę - spółkę Centrum Dializa do wykonania inwestycji w szpitalu.

- Początkiem roku 2018 opublikowaliśmy wyniki kontroli NIK w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej. Dlatego dziwi publikacja tego samego protokołu przez NIK dopiero teraz, po 10 miesiącach od jego powstania - komentuje Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy starostwa powiatowego w Pszczynie.

Marcela Grzywacz przypomina, że umowa dzierżawy szpitala została podpisana 30 września 2010 r. przez starostę Józefa Tetlę oraz wicestarostę Zygmunta Jelenia. Umowa dzierżawy nieruchomości opiewała na kwotę 200 tys. zł netto miesięcznie. Radni powiatowi nie zgodzili się wówczas na sprzedaż sprzętu spółce Centrum Dializa, dlatego zawarta została także druga umowa dzierżawy - sprzętu, z tytułu której Centrum Dializa wpłacała 85 tys. zł miesięcznie. Nie miała zatem miejsca rezygnacja z zaoferowanego przez spółkę w konkursie czynszu dzierżawnego, lecz doszło do jego podziału na dwie umowy, co spowodowało, że cały zaoferowany przez spółkę czynsz był wpłacany (200 tys. oraz 85 tys. zł miesięcznie).

NIK wytknęła w kontroli pewną niekonsekwencję - powiat ogłosił konkurs z założeniem, że chce sprzęt sprzedać, jednakże ostatecznie zdecydowano, że powiat nie sprzeda kluczowych dla funkcjonowania szpitala składników majątku.

- Dzisiaj widzimy, że była to bardzo dobra decyzja, bo gdyby w 2010 r. powiat sprzedał szpitalny sprzęt spółce Centrum Dializa, w przypadku rozwiązania umowy, spółka zabrałaby wszystkie urządzenia, a powiat - nie posiadając sprzętu, nie mógłby starać się o pozyskanie kontraktu i dalsze prowadzenie szpitala - podkreśla Marcela Grzywacz i dodaje, że spółka Centrum Dializa miała kupić sprzęt znajdujący się w szpitalu za kwotę ok. 6 mln zł netto. Tymczasem podczas trwania umowy, z tytułu dzierżawy tego sprzętu Centrum Dializa wpłaciła ok. 7,5 mln zł netto, czyli ok. 1,5 mln zł netto więcej.

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca również starostwu nieujęcie w treści umów zawartych przez powiat postanowień umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń w przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania przez dzierżawcę części działań zadeklarowanych w umowie lub ofercie.

- Trudno odnosić się do treści podpisanej w 2010 r. umowy, ponieważ umowę podpisywał Zarząd Powiatu kadencji 2006-2010. Za niespełnienie warunków - przewidywała ona w zasadzie tylko jedną karę - wypowiedzenie umowy, co zdaniem kontrolerów NIK mogło powodować niekorzystne skutki dla pacjentów szpitala i powiatu - wyjaśnia rzecznik prasowy starostwa. - Proszę pamiętać, że to spółka Centrum Dializa realizowała kontrakt z NFZ i gdyby powiat wypowiedział umowę dzierżawy, NFZ wypowiedziałby kontrakt i Pszczyna zostałaby bez szpitala. Powiat powinien mieć większy wpływ na funkcjonowanie szpitala. Ale umowa została podpisana w takim, a nie innym kształcie. W dodatku NFZ odmawiał powiatowi dostępu do protokołów z kontroli przeprowadzanych w szpitalu, twierdząc, że skoro powiat wydzierżawił szpital, to nie jest już stroną w sprawie - dodaje.

Ponadto Izba negatywnie oceniła niezapewnienie przez wydzierżawiających skutecznych działań dla pełnej realizacji umów dzierżawy dotyczących szpitala w Pszczynie. Skutkowało to brakiem udokumentowanej wiedzy o niewywiązywaniu się z umownych zobowiązań lub brakiem odpowiedniej reakcji na docierające sygnały o występujących nieprawidłowościach. Zdaniem NIK Zarząd Powiatu Pszczyńskiego nie wyegzekwował również od Centrum Dializa wykonania części robót inwestycyjnych.

W odpowiedzi starostwa czytamy, że powiat podejmował liczne działania zmierzające do kontroli realizacji przez Centrum Dializa zobowiązań przyjętych w umowie dzierżawy nieruchomości. Starosta pszczyński powołał zespół roboczy, który na bieżąco kontrolował i oceniał realizację warunków umowy, sporządzano także coroczną informację tabelaryczną na temat realizacji warunków umowy.

- Powiat dokładnie monitorował zakres prac realizowanych przez spółkę w obiekcie szpitala i wzywał spółkę do realizacji kolejnych prac. O ile w pierwszych latach obowiązywania umowy dzierżawca prowadził inwestycje na terenie obiektu, z czasem coraz trudniej było go do tego zmusić. Zresztą NFZ kontrolował spółkę Centrum Dializa 16 razy i pomimo stwierdzania licznych nieprawidłowości i nakładania wielomilionowych kar, spółka w całości nie realizowała zaleceń pokontrolnych. Jedynym sposobem okazało się wypowiedzenie kontraktu na leczenie - odpowiada Marcela Grzywacz.

Rzecznik prasowy starostwa zauważa również, że na przykładzie Pszczyny boleśnie przekonaliśmy się, że obowiązujące przepisy nie regulują kwestii ponownego przejęcia szpitala wydzierżawionego podmiotowi prywatnemu przez podmiot publiczny.

- Kilkumiesięczna batalia stoczona o pszczyński szpital wydawała się z góry przegrana. Nie liczyli się pacjenci, mieszkańcy, liczyły się przepisy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry medycznej, rodzin pracowników i wielu mieszkańców po miesięcznej przerwie szpital został ponownie uruchomiony, a rządzący obiecują zmianę przepisów i uwzględnienie w nich właśnie takich sytuacji - mówi Marcela Grzywacz. - Dziś spółki Centrum Dializa nie ma już w Pszczynie, szpital na powrót jest powiatowy - w dużej mierze także dlatego, że osiem lat temu powiat nie sprzedał Centrum Dializie szpitalnego sprzętu. Pozostały jeszcze kwestie rozliczeń pomiędzy powiatem a spółką. I powiat skrupulatnie rozliczy spółkę ze wszystkiego, do czego się zobowiązała, a czego nie zrealizowała podczas kilku lat trwania umowy - zapewnia.

BM / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj