pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 17 grudnia 2014
  • 18 grudnia 2014
  • wyświetleń: 7490

90 mln na obwodnicę Pawłowic

Za dwa lata przejedziemy obwodnicą Pawłowic. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wartość umowy to prawie 90 milionów złotych.

Naj­ko­rzyst­niej­szą o­fer­tę w prze­tar­gu na bu­do­wę ob­wod­ni­cy Paw­ło­wic zło­ży­ło kon­sor­cjum, któ­re­go li­de­rem jest firma M-Sil­nice A.S. z Hu­so­wy koło Par­du­bic w Re­pu­bli­ce Cze­skiej, a part­ne­rem IMB Pod­be­ski­dzie Sp. z o. o. w Sko­czowie.

Umowa o­pie­wa na 89.871.948,98 zł brut­to. Za tę kwotę kon­sor­cjum wy­bu­duje drogę o dłu­go­ści 2,83 km. Bę­dzie to trasa jedno jezd­niowa (ca­łość jezd­ni o sze­ro­ko­ści 7 m) z dwoma pa­sami ruchu po 3,5 m sze­ro­ko­ści każdy. Nowa trasa bę­dzie wy­po­sa­żona w drogi ser­wi­so­we.

- Pow­sta­nie jedno nowe skrzy­żo­wa­nie; ob­wod­ni­cy (DW 933 z ul. Zjed­no­czenia) oraz prze­bu­do­wa­ne będą skrzy­żo­wa­nia DW 933 z ul. Psz­czyń­ską i DW 938 z ul. Zjed­no­czenia, gdzie po­wsta­nie rondo.
Wy­bu­do­wa­ne będą nowe zjaz­dy do po­se­sji, a w o­koli­cach skrzy­żo­wań będą chod­ni­ki. Pow­sta­nie za­to­ka do wa­że­nia po­jaz­dów i e­kra­ny a­ku­stycz­ne
- wyjaśnia Ryszard Pacer, rzecznik ZDW w Katowicach.

Obwodnica Pawłowic, mapa, droga, trasa, dgp
Obwodnica Pawłowic · fot. UG Pawłowice


Jak dodaje, bu­do­wa bę­dzie skom­pli­kowa­na tech­nicz­nie. Prze­bu­do­wy wy­ma­gać będą ga­zo­cią­gi, ka­nali­zacja sa­ni­tar­na, linie wy­so­kie­go, śred­niego i ni­skie­go na­pię­cia oraz u­rzą­dze­nia e­ner­getycz­ne i kilka wo­docią­gów. Prze­bu­do­wa­na bę­dzie także sieć te­letech­nicz­na. Pow­sta­nie ka­nali­zacja desz­czo­wa i o­świe­tlenie u­licz­ne.

- Na kom­pli­ka­cję przed­się­wzięcia wpły­wa także ko­niecz­ność przebu­do­wy dwóch wia­duk­tów ko­le­jowych nad ul. Zjed­no­czenia (linie ko­le­jowe Paw­ło­wice - Sko­czów i Paw­ło­wice - Żory) - tłumaczy Ryszard Pacer.

Obwod­ni­ca łą­czyć się bę­dzie od za­cho­du z wy­bu­do­wa­ną przez mia­sto Ja­strzę­bie-Zdrój nową drogą DW 933, a jej wschod­ni wylot z DK 81. Tu po­wsta­nie węzeł. Po­dob­ny nieco do tego, jakim łączy się z DK 1 z o­twar­tą przed ro­kiem ob­wod­ni­cą Psz­czy­ny. Także bu­do­wie węzła to­wa­rzy­szyć będą prace przy przebu­do­wie in­fra­struk­tury (ka­nali­zacja sa­ni­tar­na, wo­docią­gi, sieć te­letech­nicz­na).

Umowę ze stro­ny ZDW w Ka­to­wi­cach pod­pi­sał dy­rek­tor Zbi­gniew Tabor, a ze stro­ny kon­sor­cjum M-Sil­nice i IMB Pod­be­ski­dzie Václav Kučera i Zdeněk Babka. Prze­ka­zanie placu bu­do­wy odbę­dzie się za kilka dni. Wy­ko­naw­cy mają 22 mie­sią­ce na re­ali­zację kon­trak­tu. Bu­do­wa ma się za­koń­czyć 31 paź­dzier­nika 2016 roku.

new / pless.pl
źródło: ZDW Katowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.