pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Co, gdzie, kiedy?

  • 8 października 2021
  • wyświetleń: 1076

Czas na obowiązkową deratyzację

Burmistrz Pszczyny wydał obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w gminie Pszczyna w okresie między 15 października a 31 października. Kogo dotyczy ten obowiązek?

W treści dokumentu czytamy, że obowiązkową deratyzację nieruchomości na terenie Gminy Pszczyna należy wykonać na obszarach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz zabudowanych obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscu ich występowania i gromadzenia się, należy przeprowadzić w okresie między 15 października a 31 października 2021 r.

Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie, użytkowników oraz inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie objętym obowiązkową deratyzacją.

W ramach obowiązkowej deratyzacji należy:
  • zamknąć gryzoniom drogi dostępu do budynków i pomieszczeń (m.in. poprzez naprawę wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia, np. otwory w drzwiach, podłogach, ścianach, itp.);
  • usunąć z terenu objętego akcją odszczurzania wszelkie odpady żywnościowe
  • oraz inne odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni;
  • wyłożyć na terenie nieruchomości objętych akcją obowiązkowej deratyzacji preparaty do zwalczania gryzoni oraz uzupełniać je w miarę potrzeb, w następujący sposób:


- preparaty powinny zostać wyłożone wewnątrz lub w pobliżu gniazd zwalczanych gryzoni, w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania, w miejscu gromadzenia odpadów, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, lokali gastronomicznych itp.,
- ilość wyłożonego preparatu powinna być dostosowana do zaleceń określonych na opakowaniu preparatu użytego do deratyzacji;
- umieścić w miejscach wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni napis ostrzegawczy o treści: "UWAGA! Wyłożono trutkę do zwalczania gryzoni o nazwie... ! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!";

  • systematycznie usuwać padłe gryzonie i przekazać je do utylizacji;
  • niezwłocznie po upływie terminu deratyzacji usunąć wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni i ich pozostałości oraz przekazać je do utylizacji.


Właściciele nieruchomości przeprowadzają obowiązkową deratyzację we własnym zakresie i na własny koszt. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i wymogów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nadzór i kontrolę przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji sprawuje Straż Miejska w Pszczynie. Na żądanie straży miejskiej należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia deratyzacji zakładowi deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją, jako dowód realizacji obowiązkowej deratyzacji.

Za zaniechanie tego obowiązku grozi kara grzywny do 1500 zł albo kara nagany.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z § 12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna stanowiącym załacznik do uchwały Nr XXXII/363/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna (tj.Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 1997).

ar / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.