Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 września 2020
  • 27 września 2020
  • wyświetleń: 20851

Mieszkańcy protestują przeciw budowie zamkniętego osiedla

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj

Przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Łące ma powstać zamknięte osiedle składające się z dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej. Zdaniem mieszkańców, radnych: Marty Wojciechowskiej-Smolarz i Michała Ziebury, a także sołtysa Dariusza Grajcarka plany inwestorskie nie wpisują się w krajobraz istniejącej wiejskiej zabudowy. Zainteresowani wyrazili swój sprzeciw wobec inwestycji, a ich protest został odczytany podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej.

Działki pod inwestycję w Łące - 29.09.2020 · fot. BM / pless.pl


W interpelacji skierowanej przez radnych Martę Wojciechowską-Smolarz i Michała Zieburę do burmistrza Pszczyny czytamy, że plany inwestorskie, zakładające powstanie przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Łące zamkniętego osiedla składającego się z dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, nie wpisują się w krajobraz istniejącej wiejskiej zabudowy, z wieloma historycznymi budynkami, wiekowymi drzewami i tradycją, które powinny być chronione dla przyszłych pokoleń.

- Przyłączamy się do protestu mieszkańców Łąki - stosowne pismo wraz z podpisami mieszkańców stanowi załącznik niniejszej interpelacji - dodali radni.

Podczas wczorajszej (24.09) sesji Rady Miejskiej odczytano protest mieszkańców. Jego treść publikujemy poniżej.

Ulica Łukasiewicza w Łące
fot. pless.pl


PROTEST

Dotyczy: zawiadomienia UiA 6730.1.181.2020

Jako mieszkańcy Łąki w bliskim sąsiedztwie działek, o których mowa w piśmie, wyrażamy sprzeciw wobec inwestycji "Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dziatkach nr 4818/280; 4820/280 położonych w Łące przy ulicy Łukasiewicza".

Ulica Łukasiewicza w Łące jest przykładem historycznego założenia urbanistycznego, które datuje się na okres późnego średniowiecza. To jeden z nielicznych przykładów na ziemi pszczyńskiej, gdzie zachowały się fragmenty zabudowy wiejskiej, z historycznymi budynkami oraz starodrzewiem. Jest to element dziedzictwa kulturowego ziemi pszczyńskiej, które winno się za wszelką cenę chronić. W wyniku inwestycji i budowy zostanie bezpowrotnie zniszczony krajobraz kulturowy, który stanowi element naszego dziedzictwa kulturowego.

Ulica Łukasiewicza jest drogą dojazdową do Jeziora Goczałkowickiego (zakaz wjazdu za wyjątkiem dojazdu do posesji), są to tereny wiejskie z polami, łąkami, gospodarstwami rolnymi, zagrodami, stodołami, kapliczkami, domami jednorodzinnymi, społecznością lokalną (rodziny zamieszkujące tu od pokoleń) i tego typu inwestycja zaburzy harmonię tego miejsca.

Uwzględniając infrastrukturę tj. droga ulicy Łukasiewicza o szerokości jezdni 3 metrów z dojazdem do Gospodarstwa Rybackiego GWP, gdzie ruch samochodowy jest z tego względu już znacznie zwiększony, ww. inwestycja spowoduje znaczne zwiększenie natężenia samochodowego na ulicy i znaczne utrudnienie dla mieszkańców.

Tradycyjna zabudowa wiejska na ulicy Łukasiewicza to nie zamknięte osiedla wielorodzinne, to nie domy dwulokalowe z własną infrastrukturą parkingami i uliczkami... to 100-letnie sady, gospodarstwa i ludzie. To rolnicy uprawiający swoją ziemię.

Inwestycja, której dotyczy postępowanie administracyjne, nie wpisuje się w krajobraz terenu ulicy Łukasiewicza, może jedynie zniszczyć wyjątkowość tego miejsca.

Dwustu, trzystuletnie dostojne drzewa rosnące na terenie ww. działek powinny zostać objęte ochroną a taka inwestycja nie zakłada tego typu działań.

Teren ten jest wyjątkowo malowniczy, piękny, stanowi skarb naszej wsi pod wieloma względami, zwłaszcza etnograficznym, przyrodniczym. Na ulicy słychać koguta, kury, kaczki, można zobaczyć gęsi, krowy, dzięcioły na starych drzewach. Mieszkańcy to ludzie z własną tożsamością, tradycjami, obyczajami i prostym życiem w zgodzie z naturą.

Tego typu inwestycja oprócz tego, że nie jest spójna ze stylem życia na naszej ulicy, zaburzy go. 12 budynków dwulokalowych to 24 mieszkania, co średnio daje 100 nowych mieszkańców z 50 samochodami, które znacznie zwiększą ruch na ulicy, a tym samym zanieczyszczenie środowiska.

W dzisiejszych czasach obserwować można tendencje dbałości o tradycje, zachowanie terenów wiejskich, tworzenie obszarów objętych ochroną (mam tu na myśli nasze drzewa, architekturę), a tego typu zabudowa w żaden sposób nie pasuje do działań związanych z ochroną lokalnej kultury, krajobrazu, tradycji, historii.

Biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne inwestycja ta również nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami - spaliny z samochodów na drodze wśród pól, sama budowa i infrastruktura z tym związana. Ulica Łukasiewicza w Łące stanowi wyjątkowo malownicze miejsce a lokalni twórcy, artyści wielokrotnie wykorzystywali krajobrazy właśnie stąd. Zdjęcia starego ceglanego domu wśród starodrzewu, który znajduje się na terenie działek planowanych pod ww. inwestycję można było podziwiać na wystawie Doroty Brauntsch w pszczyńskim skansenie, o ulicy można też przeczytać w książce Pani Doroty "Domy bezdomne".

działka w Łące
Zdjęcie starego ceglanego domu wśród starodrzewu, który znajduje się na terenie działek planowanych pod inwestycję · fot. Dorota Brauntsch


Nie zmieniajmy tego, chrońmy ten krajobraz naszą małą ojczyznę, nasz dom.

W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

1. Aspekt kulturowy. Cała wieś Łąka, a szczególnie ulica Łukasiewicza jest przykładem doskonale zachowanych śladów historycznego układu osadniczego, można odczytać dawną, charakterystyczną organizację przestrzenną. Zawiera ona wiele elementów symbolicznych (układ zabudowy, lokalizacja sadów i ogrodów, rozkład ulic i cieków wodnych), które poprzez inwestycje zostaną zniszczone (pełen opis tematu w książce "Śląskie prace etnograficzne. Ziemia pszczyńska" pod red. Marii Lipok-Bierwiaczonek). Dodatkowo inwestycja taka jest sprzeczna z ochroną dziedzictwa kultury w przestrzeni wiejskiej albowiem:
  • nie zachowuje zwartego charakteru zabudowy i wkracza na obszar dolin rzecznych i eksponowanych wzniesień oraz nie utrzymuje dominacji terenów otwartych nad terenami zabudowanymi
  • nie jest harmonijnym kształtowaniem nowej architektury na podstawie indywidualnych, spójnych koncepcji obejmujących całe jednostki bądź układy osadnicze, z uwzględnieniem cech tradycyjnej architektury lokalnej, w tym formy i skali obiektów, kolorystyki, rodzimych materiałów budowlanych oraz rodzaju ogrodzenia
  • nie chroni zachowanych obiektów zabytkowych, w tym małej architektury, wraz z ich otoczeniem oraz nie przywraca im utraconych wartości historycznych, architektonicznych i krajobrazowych
  • nie jest utrzymywaniem, utrwalaniem oraz przywracaniem czytelności historycznych układów zabudowy wraz z wiejskimi stawami oraz zielenią towarzyszącą, przy jednoczesnym dostosowaniu ich do istniejących potrzeb zależnych od czynników społecznych i gospodarczych.


2. Aspekt przyrodniczy. Ulica Łukasiewicza jest terenem pośrednim ochrony wód Jeziora Goczałkowickiego, zbiornika wody pitnej, a inwestycja taka zagraża utrzymaniem optymalnego stanu jej ochrony. Dodatkowo ulica Łukasiewicza jest granicą obszaru ochrony przyrody Natura 2000 Dolina Górnej Wisty. Na terenie inwestycji występują starodrzewia o charakterze przyszłych pomników przyrody (główne gatunki drzew: klon pospolity, dąb szypułkowy, kasztanowiec) oraz jest to obszar lęgowy ptactwa będącego pod ochroną. Udokumentowane jest występowanie na tym obszarze następujących gatunków rzadkich ptaków: sowa uszatka, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, drozd śpiewak, pustułka, zaganiacz, kowalik, mysikrólik (dane na podstawie strony xeno-canto.org)

3. Aspekt infrastruktury. Ulica Łukasiewicza posiada ograniczoną przepustowość, a liczba samochodów, które będą mieli domniemani przyszli mieszkańcy, jest zbyt wielka, aby sprostać wielkości jezdni i braku chodnika. Z prostego założenia wynika, że 12 budynków dwulokalowych to 24 mieszkania, co średnio daje 100 nowych mieszkańców z 24 samochodami (przy założeniu, iż rodzina posiada tylko jedno auto) oraz około 50 samochodów (przy założeniu 2 samochodów w rodzinie).

Mieszkańcy ulicy Łukasiewicza w Łące

Niniejszy protest jest wyrazem opinii mieszkańców ulicy Łukasiewicza, mieszkańców Łąki z poparciem Burmistrza Miasta Pszczyna — Dariusza Skrobola, sołtysa łąki — Dariusza Grajcarka.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Nieruchomości w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.