pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 21 kwietnia 2017
  • wyświetleń: 5674

Radna pyta burmistrza: kiedy w Piasku będzie kanalizacja?

Radna Barbara Psik złożyła interpelację, w której zwróciła się do burmistrza z prośbą o wyznaczenie terminu wykonania kanalizacji sanitarnej w Piasku. Jak tłumaczy, jej brak w najliczniej zamieszkanym sołectwie gminy sprawia, że mieszkańcy nierzadko wstrzymują się z inwestycjami na własnych nieruchomościach.

Studzienicka, Piasek
Ulica Studzienicka w Piasku · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Barbara Psik w interpelacji zaznaczyła, że wie, iż opracowany został przez PIK w Pszczynie projekt kanalizacji sanitarnej w Piasku i wydane zostały pozwolenia budowlane przez właściwe organy. Jest także świadoma, że został złożony wniosek o dofinansowanie jej budowy i że w najbliższych miesiącach PIK położy główny ciąg kanalizacji sanitarnej w związku z przeprowadzaną inwestycją przebudowy drogi ulicy Mickiewicza.

Zwróciła jednak uwagę, że perspektywa tej inwestycji w pozostałej części sołectwa, a wręcz niepewny czas jej wykonania wpływa na drobniejsze prywatne przedsięwzięcia podejmowane przez mieszkańców sołectwa.

- Mieszkańcy wstrzymują się od prac remontowych na terenach swoich posesji związanych z wymianą ogrodzeń, ich remontem, wymianą starych zbiorników szamb betonowych, jak również z urządzaniem nowych ogrodów - napisała do burmistrza.

Prosząc o udzielenie informacji, radna zapytała wprost: - Kiedy dojdzie do realizacji inwestycji i zostanie uregulowana gospodarka ściekowa z terenu poszczególnych posesji, co stworzy mieszkańcom możliwość pełnego korzystania z urządzeń sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska ewentualnymi wyciekami z nieszczelnych zbiorników na ścieki?

sesja, Rada Miejska w Pszczynie, radni
Radna Barbara Psik (druga od lewej) pyta burmistrza: kiedy w Piasku będzie kanalizacja? · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W odpowiedzi, która została przygotowana kilka dni temu burmistrz Dariusz Skrobol poinformował, że koszt planowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Piasek szacowany jest na około 20 mln zł. - Nie ma zatem możliwości sfinansowania całej inwestycji ze środków własnych gminy czy też Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej. Niezbędne jest pozyskanie dodatkowych funduszy z programów zewnętrznych - odpowiedział.

Jak dodał, wszystkie inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ubiegające się o pomoc finansową, muszą być ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Program jest okresowo aktualizowany i obecnie trwa uzgadnianie V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W programie znajdują się aglomeracje z oczyszczalniami ścieków, które obsługują powyżej 2000 osób. Burmistrz zaznaczył, że termin aglomeracja w tym przypadku oznacza obszar o takiej gęstości zaludnienia, aby podłączenie mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej było ekonomicznie zasadne. Przyjmuje się, że na 1 km sieci powinno przypadać ok. 120 przyłączonych mieszkańców.

- W celu umieszczenia nowej inwestycji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych należało w pierwszej kolejności zmienić granice i wielkość dotychczasowej Aglomeracji Pszczyna. W maju 2016 r. złożony został wniosek z propozycją zmiany Aglomeracji Pszczyna polegającej na rozszerzeniu jej granic o sołectwo Piasek - objaśnił w piśmie Dariusz Skrobol.

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że gmina Pszczyna zadeklarowała budowę sieci kanalizacyjnej o długości 28 km oraz przyłączenie ok. 3000 mieszkańców do wybudowanej sieci, a w sierpniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę wyznaczającą zaproponowaną aglomerację. Tymczasem w październiku gmina Pszczyna, w ankiecie stworzonej na potrzeby V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zgłosiła potrzeby inwestycyjne w ramach Aglomeracji Pszczyna. W chwili obecnej trwają uzgodnienia dla Aktualizacji na szczeblu rządowym.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 16.02.2017
Burmistrz Dariusz Skrobol poinformował radną, że koszt inwestycji to około 20 milionów złotych. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- Po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy rządowe V Aktualizacji KPOŚK, gmina Pszczyna będzie mogła złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Z uwagi na wielkość Aglomeracji Pszczyna, na chwilę obecną, jedynym możliwym źródłem dofinansowania jest właśnie NFOŚiGW - wytłumaczył burmistrz Pszczyny.

Dofinansowanie odbywa się w ramach konkursów. Wiadomo, iż projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Piasek podzielony został na trzy etapy:
  • Etap I — teren położony na południe od Dokawy,
  • Etap II — teren położony na północ od Dokawy, po wschodniej stronie torów kolejowych,
  • Etap III — teren położony po zachodniej stronie torów.


Dodatkowo, z przyczyn organizacyjnych, wyłączono i ujęto w odrębnych opracowaniach kilka mniejszych rejonów — ul. Mickiewicza oraz tereny zamknięte (PKP).

W odpowiedzi burmistrza czytamy, iż sołectwo Piasek posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest natomiast zgłoszenie i zatwierdzenie dokumentacji w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego. PIK Sp. z o.o. dysponuje kompletną dokumentacją projektową, wszystkie trzy etapy budowy zostały zgłoszone zgodnie z obowiązującymi wymogami.

- Niezależnie od wyników konkursów NFOSiGW, w roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie robót i wykonanie dwóch odcinków kanalizacji, co ujęte zostało w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. - zapewnia burmistrz Dariusz Skrobol i wymienia: przewód tłoczny od ul. Myśliwskiej w Piasku do ul. Strzeleckiej w Pszczynie, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Strzeleckiej (budowa tego odcinka umożliwi wykonanie i uruchomienie pompowni centralnej dla sołectwa) oraz kanalizację sanitarną w ul. Mickiewicza w Piasku (w związku z planowaną przebudową drogi i budową kanalizacji deszczowej).

- Realizacja kolejnych etapów jest uzależniona od możliwości inwestora i terminów pozyskania funduszy zewnętrznych - kończy swoją odpowiedź Dariusz Skrobol.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.